Regeling belastingcapaciteit 2011

Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 maart 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000051991, houdende regels betreffende de gegevensverstrekking van gemeenten over onroerende zaken in verband met de bepaling van de belastingcapaciteit (Regeling belastingcapaciteit 2011)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 4 en 7 van het Besluit financiële verhouding 2001;

Besluit:

§ 1. Toepassing van begrippen

Artikel 1

  • 1 Woningen zijn onroerende zaken welke in hoofdzaak tot woning dienen.

  • 2 Niet-woningen zijn alle overige onroerende zaken.

§ 2. Verstrekking van gegevens

Artikel 2

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt de ingevolge artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken vastgestelde waarden jaarlijks aan het Centraal Bureau voor de Statistiek op de wijze zoals in bijlage 1 bij deze regeling is aangegeven.

Artikel 3

  • 1 Het college van burgemeester en wethouders doet vóór 1 maart van elk jaar een voorlopige opgave aan het Centraal Bureau voor de Statistiek van de gegevens, bedoeld in artikel 2, zoals die gelden op 1 januari van dat jaar.

  • 2 Het college van burgemeester en wethouders doet vóór 1 april van het jaar, twee jaar volgend op het jaar waarin voorlopige opgave is gedaan, een definitieve opgave aan het Centraal Bureau voor de Statistiek van de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders maakt voor de gegevensverstrekking gebruik van het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen standaarduitwisselingsformaat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner.

Bijlage 1. Behorende bij artikel 2 van de Regeling belastingcapaciteit 2011

Lijst met aan het CBS te verstrekken gegevens1

I

Algemene gegevens

(8.1)

(8.2)

(8.3)

(8.4)

(8.5)

(8.6)

(8.7)

(9.1)

Gemeentecode

Naam contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Aanmaakdatum

Belastingjaar

Status gegevens

Volgnummer bestand

Record-identificatiecode

II

Gegevens per onroerende zaak

1

De aanduiding van de onroerende zaak:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

WOZ-objectnummer

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Aanduiding bij huisnummer

Postcode

2

De belastingcapaciteit per onroerende zaak:

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.7)

(2.8)

Vastgestelde WOZ-waarde

OZB-vrijstelling

OZB-waarde

Gebruikscode

Waardepeildatum

Code blokkeren

OZB-waarde gebruikers

Bijlage 2. Behorende bij artikel 4 van de Regeling belastingcapaciteit 2011

Standaard uitwisselingsformaat belastingscapaciteit (STUF-CAP)

A. Definitie Gegevens

WOZ-objectnummer

 
   

Gegevensnummer:

1.1

Gegevensnaam:

WOZ-objectnummer

Definitie:

uniek identificerend administratienummer van een WOZ-object zoals toegekend door de gemeente waarin het WOZ-object is gelegen

Type:

numeriek

Lengte:

12

Domein:

de eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 33) van

de basisregistratie personen (BRP); de laatste acht cijfers:

00000000–99999999

Stuf-WOZnummer:

01.01

   

Huisnummer

 
   

Gegevensnummer:

1.2

Gegevensnaam:

huisnummer

Definitie:

het numerieke huisnummer door de gemeente aan het object toegekend

Type:

numeriek

Lengte:

5

Domein:

00000–99999

Stuf-WOZnummer:

11.20

   

Huisletter

 
   

Gegevensnummer:

1.3

Gegevensnaam:

huisletter

Definitie:

de letter achter het huisnummer

Type:

alfanumeriek

Lengte:

1

Domein:

a–z, A–Z

Stuf-WOZnummer:

11.30

   

Huisnummertoevoeging

 
   

Gegevensnummer:

1.4

Gegevensnaam:

huisnummertoevoeging

Definitie:

de letters en andere tekens die nodig zijn om gegeven huisnummer en huisletter de brievenbus te vinden

Type:

alfanumeriek

Lengte:

4

Domein:

n.v.t.

Stuf-WOZnummer:

11.40

   

Aanduiding bij huisnummer

 
   

Gegevensnummer:

1.5

Gegevensnaam:

aanduiding bij huisnummer

Definitie:

aanduiding voor adressen die niet zijn voorzien van een gebruikelijke straat- en huisnummeraanduiding

Type:

alfanumeriek

Lengte:

2

 

‘leeg’

Domein:

by of BY (bij)

 

to of TO (tegenover)

Stuf-WOZnummer:

11.50

   

Postcode

 
   

Gegevensnummer:

1.6

Gegevensnaam:

postcode

Definitie:

de door de PTT vastgestelde postale codering

Type:

alfanumeriek

Lengte:

6

Domein:

0000AA-9999ZZ

Stuf-WOZnummer:

11.60

   

Vastgestelde WOZ-waarde

 
   

Gegevensnummer:

2.1

Gegevensnaam:

vastgestelde WOZ-waarde

Definitie:

waarde van het object zoals die in kader van de WOZ is vastgesteld in hele euro

Type:

numeriek

Lengte:

11

Domein:

00000000000–99999999999

Stuf-WOZnummer:

15.10

   

OZB-vrijstelling

 
   

Gegevensnummer:

2.2

Gegevensnaam:

OZB-vrijstelling

Definitie:

aanduiding of en op welke grond bij het bepalen van de heffingsmaatstaf voor de OZB is afgeweken van de waarde die is vastgesteld in het kader van de wet-WOZ

Type:

numeriek

Lengte:

1

Domein:

0 (= OZB-waarde gelijk aan WOZ-waarde)

 

1 (= OZB-waarde ongelijk aan WOZ-waarde in verband met een facultatieve vrijstelling)

 

2 (= OZB-waarde ongelijk aan WOZ-waarde in verband met een verplichte vrijstelling op grond van artikel 220d, 243 of 305a van de Gemeentewet)

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

   

OZB-waarde

 
   

Gegevensnummer:

2.3

Gegevensnaam:

OZB-waarde

Definitie:

waarde van het object zoals die in de OZB-heffing is betrokken in hele euro

Type:

numeriek

Lengte:

11

Domein:

00000000000–99999999999

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

   

Gebruikscode

 
   

Gegevensnummer:

2.4

Gegevensnaam:

gebruikscode

Definitie:

aanduiding van het feitelijk gebruik van het object

Type:

numeriek

Lengte:

2

Domein:

10 (= woning dienend tot hoofdverblijf)

 

11 (= woning met praktijkruimte)

 

12 (= recreatiewoning)

 

20 (= boerderij)

 

21 (= niet-woning deels in gebruik als woning)

 

30 (= niet-woning)

 

31 (= gebouwd uitgezonderd WOZ-object).

 

40 (= terrein)

   

Stuf-WOZnummer:

12.20

   

Waardepeildatum

 

Gegevensnummer:

2.5

Gegevensnaam:

Waardepeildatum

Definitie:

datum waarnaar de waarde van het WOZ-object is bepaald

Type:

datum

Lengte:

8

Domein:

jjjj0101

Stuf-WOZ-nummer:

15.20.

Code blokkeren

4

Gegevensnummer:

2.7

Gegevensnaam:

Code blokkeren

Definitie:

aanduiding die aangeeft of al dan niet voor een WOZ-object een waarde is vastgesteld

Type:

Numeriek

Lengte:

2

Domein:

00 (= niet geblokkeerd)

01 (geblokkeerde waarde: taxatie/afbakening niet gereed)

02 (= geblokkeerd: belanghebbende(n) onbekend)

Stuf-WOZ-nummer:

15.50

OZB-waarde gebruikers

naam contactpersoon

Gegevensnummer:

2.8

Gegevensnaam:

OZB-waarde gebruikers

Definitie:

waarde van het object zoals die in de OZB-heffing voor gebruikers is betrokken in hele euro

Type:

Numeriek

Lengte:

11

Domein:

00000000000–99999999999

Stuf-WOZ-nummer: n.v.t.

 
   

Gegevensnummer:

8.3

Gegevensnaam:

telefoonnummer contactpersoon

Definitie:

telefoonnummer waaronder de aanspreekbare persoon in de regel bereikbaar is, zo mogelijk doorkiesnummer

Type:

alfanumeriek

Lengte:

20

Domein:

n.v.t.

Stuf-WOZnummer:

91.20

   

Aanmaakdatum

 
   

Gegevensnummer:

8.4

Gegevensnaam:

aanmaakdatum

Definitie:

het tijdstip waarop de bestanden voor gegevenslevering zijn vervaardigd

Type:

datum

Lengte:

8

Domein:

jjjjmmdd

Stuf-WOZnummer:

92.10

   

Belastingjaar

 
   

Gegevensnummer:

8.5

Gegevensnaam:

belastingjaar

Definitie:

jaar waarop de gegevens betrekking hebben

Type:

datum

Lengte:

4

Domein:

jjjj

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

   

Status gegevens

 
   

Gegevensnummer:

8.6

Gegevensnaam:

status gegevens

Definitie:

aanduiding voor het voorlopige dan wel definitieve karakter van de gegevenslevering

Type:

alfanumeriek

Lengte:

1

Domein:

V (= voorlopig)

 

D (= definitief)

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

   

Volgnummer diskette

 
   

Gegevensnummer:

8.7

Gegevensnaam:

volgnummer diskette

Definitie:

het volgnummer van de diskette in de aanlevering voor het betreffende belastingjaar

Type:

numeriek

Lengte:

2

Domein:

01 - 99

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

   

Record-identificatiecode

 
   

Gegevensnummer:

9.1

Gegevensnaam:

record-identificatiecode

Definitie:

nummer dat de aard van het record in het bestand aanduidt

Type:

numeriek

Lengte:

1

Domein:

0 (= voorlooprecord)

 

1 (= gegevensrecord)

 

2 (= sluitrecord)

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

B. Leveringsformaat voor het leveringsbestand

Voorlooprecord

Positie

Lengte

Type

Nummer

Naam

1–1

1

N

9.1

Record-identificatierecord

2–5

4

N

8.1

Gemeentecode

6–45

40

A

8.2

Naam contactpersoon

46–65

20

A

8.3

Telefoonnummer contactpersoon

66–73

8

D

8.4

Aanmaakdatum

74–77

4

N

8.5

Belastingjaar

78–78

1

A

8.6

Status gegevens

79–80

2

N

8.7

Volgnummer bestand

Gegevensrecord

Positie

Lengte

Type

Nummer

Naam

Code

Stuf-WOZ

1–1

1

N

9.1

Record-identificatierecord

93.10

2–13

12

N

1.1

WOZ-objectnummer

01.01

14–18

5

N

1.2

Huisnummer

11.20

19–19

1

A

1.3

Huisletter

11.30

20–23

4

A

1.4

Huisnummertoevoeging

11.40

24–25

2

A

1.5

Aanduiding bij huisnummer

11.50

26–31

6

A

1.6

Postcode

11.60

32–42

1

N

2.1

Vastgestelde WOZ-waarde

15.10

43–43

1

N

2.2

OZB-vrijstelling

44–54

11

N

2.3

OZB-waarde

55–56

2

N

2.4

Gebruikscode

12.20

57–64

8

D

2.5

Waardepeildatum

15.20

65–67

3

A

 

Filler

68–69

2

N

2.7

Code blokkeren

15.50

70–80

11

N

2.8

OZB-waarde gebruikers

Sluitrecord

Positie

Lengte

Type

Nummer

Naam

1–1

1

N

9.1

Record-identificatiecode

2–10

9

N

Totaal aantal gegevensrecords

11–25

15

N

Totaaltelling 2.1 (WOZ-waarde)

26–40

15

N

Totaaltelling 2.3 (OZB-waarde)

41–55

15

N

Totaaltelling 2.8 (OZB-waarde gebruikers)

56–80

25

A

Filler

C. Geleideformulier

OPGAVE BELASTINGCAPACITEIT

Tezamen met leveringsbestand per e-mail zenden aan WOZ@CBS.GEMNET.NL

Inzender

Gemeentenummer:

Gemeente:

Adres:

Postcode/plaats:

Naam contactpersoon:

Telefoon contactpersoon:

Fax contactpersoon:

E-mail:

Verzenddatum:

... / ... / ...

Leveringsbestand (levering conform Stuf-CAP waarvan de naam als volgt is opgebouwd: gemeentenummer positie 1–4; belastingjaar positie 5–6; volgnummer van het bestand positie 7–8)

Levering (bijv. 2007V of 2005D):

Aanmaakdatum:

Aantal bestanden:

Totaal aantal gegevensrecords

(= aantal onroerende zaken):

Bevat dit leveringsbestand alle te leveren WOZ-objecten binnen de gemeente én hebben alle objecten een WOZ-waarde?

Ja of Nee:

Indien Nee:

de geschatte ontbrekende waarde van de woningen is:

de geschatte ontbrekende waarde van de niet-woningen is:

indien ‘nee’ dan de beide waarden invullen (eventueel ‘0’ als betreffend veld niet van toepassing is).

Naam van degene die de resultaten gaat beoordelen en voor akkoord gaat tekenen namens het gemeentebestuur

Dhr./Mevr.:

Functie:

  1. De tussen haakjes aangeduide code bij de gegevens verwijst naar het nummer dat het desbetreffende gegeven heeft gekregen in het Standaard uitwisselingsformulier, opgenomen als bijlage 2 bij deze regeling.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina