Besluit Werkgroep Advies Wet wapens en munitie

Geldend van 21-03-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 maart 2011, nr. 5690605/11, houdende de instelling van de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie en de benoeming van de leden van de werkgroep (Besluit Werkgroep Advies Wet wapens en munitie)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de complexiteit van de wapenproblematiek en de bevordering van een geïntegreerde aanpak;

Besluit:

Artikel 1a

 • 1 De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de andere leden van de werkgroep worden door de Minister van Veiligheid en Justitie benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2 Herbenoeming kan plaatsvinden voor een periode van vier jaar.

 • 3 De werkgroep bestaat uit ambtenaren die werkzaam zijn bij:

  • a. het ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • b. het Openbaar Ministerie;

  • c. de Nationale politie;

  • d. de Politieacademie;

  • e. de Koninklijke marechaussee;

  • f. de Douane.

 • 4 De werkgroep heeft een secretaris, die door de werkgroep wordt aangewezen.

 • 5 Een of meer ambtenaren van de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding of de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn agenda-lid.

Artikel 2

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • a. mr. J.H. van der Meij, officier van Justitie, arrondissementsparket Amsterdam, tevens voorzitter;

 • b. mr. R.K. Nanhkoesingh, officier van Justitie, arrondissementsparket Zeeland/West-Brabant, tevens plaatsvervangend voorzitter;

 • c. A. van Iersel, expert A en Coördinator Regionaal Bureau Wapens en Munitie, Nationale Politie, Eenheid Zeeland West-Brabant;

 • d. F. Damme, brigadier Bijzondere Wetten en Explosieven, Nationale Politie, Eenheid Rotterdam;

 • e. D.T. Ooms, recherchespecialist A, Nationale Politie, Eenheid Den Haag;

 • f. J.W. Blokland, coördinator Wapens en Munitie, Nationale Politie, Eenheid Oost- Brabant;

 • g. R. Hermsen, onderzoeksmedewerker Wet wapens en munitie, Nederlands Forensisch Instituut;

 • h. E. Putter, vraagbaak strategische Goederen en Wet wapens en munitie, Douane Landelijk Kantoor;

 • i. A.M.A. Moeskops, adviseur Korpscheftaken, Politieacademie;

 • j. J.A.J.M. Waaijer, projectleider Explosieven Veiligheid en Wapens, Nationale Politie, Eenheid Amsterdam-Amstelland;

 • k. B.J.H.A. Korte, operationeel Specialist B, Coördinator Landelijk Platvorm Vuurwapens, Nationale Politie, Landelijke Eenheid;

 • l. N.O.B. Klein, vakspecialist Bureau Wapens, munitie en explosieven, Nationale Politie, Eenheid Rotterdam;

 • m. M. Hempenius, medewerker Korpscheftaken, Nationale Politie, Eenheid Noord Nederland;

 • n. A. Benne, senior medewerker Opsporing, Nationale Politie, Eenheid Noord Nederland;

 • o. J.G. van Doormolen, medewerker Bureau Wapens, Munitie en Explosieven Koninklijke Marechaussee;

 • p. F.H.P.C. van der Heijden, vakspecialist Korpscheftaken Nationale Politie, Eenheid Oost-Brabant;

 • q. H. Jacobs, beleidsmedewerker, Douane, Landelijk Kantoor.

Artikel 3

De werkgroep heeft als taak het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de Minister van Veiligheid en Justitie op het terrein van wapens en munitie.

Artikel 4

De werkgroep stelt bij aanvang van haar werkzaamheden een reglement vast over haar werkwijze.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 maart 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina