Regeling vaststelling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2009/2010 en 2010/2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 07-04-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2011, nr. VO/279877, houdende de vaststelling van de bekostiging van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer-werktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 (Regeling vaststelling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2009/2010 en 2010/2011)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 10b5 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 15e van het Bekostigingsbesluit W.V.O.;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bekostiging voor de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven wordt voor de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 10b4 van de wet bekostiging verstrekt van € 410,– per leer-werkovereenkomst.

Artikel 3. Opgave over de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven stuurt uiterlijk 1 mei 2011 aan DUO een opgave van het aantal gesloten leer-werkovereenkomsten, die betrekking hebben op de uitvoering van een leer-werktraject in de periode tussen 31 juli 2009 en 1 augustus 2010. Het bekostigingsbedrag wordt betaald in de maand juni van 2011.

  • 2 Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven stuurt uiterlijk 1 september 2011 aan DUO een opgave van het aantal gesloten leer-werkovereenkomsten, die betrekking hebben op de uitvoering van een leer-werktraject in de periode tussen 31 juli 2010 en 1 augustus 2011. Het bekostigingsbedrag wordt betaald in de maand oktober van 2011.

Artikel 4. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-01-2012]

De verantwoording van de bekostiging voor de in artikel 3 genoemde schooljaren geschiedt in de jaarverslaggeving 2011, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding.

Artikel 5. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2009/2010 en 2010/2011.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina