Wijzigingsregeling Regeling tarieven bel-me-niet-register

Geldend van 06-04-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 28 maart 2011, nr. WJZ/11032794, houdende Wijziging van de Regeling tarieven bel-me-niet-register

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 16.1, zesde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 12, vierde lid, van het Besluit bel-me-niet-register;

Besluit:

Artikel II

Voor in het jaar 2010 betaalde tarieven vindt verrekening plaats over de maanden van het jaar 2011 die binnen de looptijd van een licentie vallen.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 maart 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina