Besluit wijziging subsidie-gerelateerde regelingen en besluiten Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Wijziging diverse subsidie-gerelateerde regelingen en besluiten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling Subsidieprogramma Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water.]

Artikel V

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken, met dien verstande dat bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen en besluiten in stand blijven, en deze regelingen en besluiten van toepassing blijven op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld:

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011 met uitzondering van artikel IV, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 2 december 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina