Vrijstelling verbod Vectobac AS 12 2011/I

[Regeling vervallen per 21-11-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2013.]
Geldend van 01-04-2011 t/m 31-08-2013

Vrijstelling verbod Vectobac AS 12 2011/I

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Economie Landbouw en Innovatie;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 2011, kenmerk PG/CI-3.034.277 tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van biociden op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis in verband met de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus);

Gelet op artikel 65, eerste en derde lid en artikel 22, vierde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik van Vectobac AS 12 als biocide voor het bestrijden van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) in Dracaena sanderiana (Lucky Bamboo) op water en gel).

Artikel 1

[Vervallen per 21-11-2013]

In verband met de bestrijding van de larven van Aziatische tijgermug, wordt vrijstelling verleend van:

het verbod, bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tot het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van het biocide Vectobac AS 12, op basis van de werkzame stof Bacillus thuriengiensis israeliensis ten behoeve van de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus).

Artikel 2

[Vervallen per 21-11-2013]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 4

[Vervallen per 21-11-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod Vectobac AS 12 2011/I.

Artikel 5

[Vervallen per 21-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 maart 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage

[Vervallen per 21-11-2013]

Bijlage bij het besluit van 5 maart 2011 houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van de verboden van artikel 19 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ten aanzien van het middel Vectobac 12 AS op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis

Biociden:

Ten behoeve van de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) in Dracaena sanderiana (Lucky Bamboo) op water en gel: gebruik van het biocide VectoBac 12 AS met de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis.

Voorschriften voor gebruik

[Vervallen per 21-11-2013]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als biocide voor het bestrijden van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) in Dracaena sanderiana (Lucky Bamboo) op water en gel.

Het middel dient toegevoegd te worden aan het water waarin de Lucky Bamboo stammen staan of komen te staan.

De eerste toepassing dient plaats te vinden als het plantmateriaal op het bedrijf komt.

De tweede toepassing dient binnen 48 uur na de eerste toepassing plaats te vinden.

Als het plantmateriaal langer dan 1 week op het bedrijf staat, dient kort voor afleveren een derde behandeling plaats te vinden.

Dosering: 1 ml middel per 1, 5 liter (proces)water.

Het gebruik is uitsluitend toegestaan indien op de verpakking of op een papieren bijlage bij de verpakking het volgende wordt vermeld:

Vectobac AS 12

Gevaarssymbool Xn met aanduiding: schadelijk

De volgende gevaarszinnen:

R36/38 Irriterend voor de ogen en huid.

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken of bij contact met de huid.

   

Veiligheidsaanbevelingen:

S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Samenstelling middel Vectobac AS 12: Gehalte werkzame stof 1200 ITU per mg Bacillus thuringiensis var. israeliensis (1,20% w/w (12 g/l)).

Terug naar begin van de pagina