Tijdelijke vrijstelling cichorei- en aspergezaden

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 29-03-2011 t/m 30-04-2011

Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 maart 2011, nr. 193750, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van zaden van cichorei en asperge tegen bodemschimmels (Tijdelijke vrijstelling cichorei- en aspergezaden)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van Plantum NL van 16 december 2010;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2011]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Proseed (toelatingsnummer 10918 N) ter bestrijding van bodemschimmels in de teelt van cichorei en asperges.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2011]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het op de website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bekend wordt gemaakt en vervalt met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling cichorei- en aspergezaden. Het zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
voor deze:

Directeur-Generaal,

J.P. Hoogeveen

Bijlage bij het besluit Tijdelijke vrijstelling cichorei- en aspergezaden

[Vervallen per 01-05-2011]

Gebruiksvoorschriften behorende bij de tijdelijke vrijstelling cichorei- en aspergezaden

[Vervallen per 01-05-2011]

Voorschriften bij het behandelen van het zaad:

 • 1. Toegestaan is uitsluitend het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Proseed ter behandeling van zaden van asperge en cichorei tegen bodemschimmels.

 • 2. Het gewasbeschermingsmiddel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 • 3. Het gewasbeschermingsmiddel mag uitsluitend in een industriële omgeving en door een gespecialiseerd bedrijf worden aangebracht op het zaad.

 • 4. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij het aanbrengen van het middel op het zaad.

 • 5. Een goede en regelmatige verdeling van het middel over het zaad is noodzakelijk voor een goede werking.

 • 6. De dosering is als volgt:

  Dosering per kg zaad:

  Asperge

  8 ml

  Cichorei

  10 ml

Voorschriften bij het uitzaaien van het met Proseed behandelde zaad:

 • 7. Het hierboven bedoelde zaaizaad mag uitsluitend worden ingezaaid met behulp van precisiezaaimachines.

 • 8. Draag geschikte handschoenen bij het mengen en vullen van de zaaimachines.

 • 9. Om de vogels en zoogdieren te beschermen, dient het behandelde zaad volledig in de bodem ondergewerkt te worden.

 • 10. Zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt in de bodem.

 • 11. Om de vogels en zoogdieren te beschermen dient gemorst product verwijderd te worden.

Overige voorschriften:

 • 12. Het bestemmen of in de handel nemen van behandelde zaden voor menselijke of dierlijke consumptie is niet toegestaan.

Terug naar begin van de pagina