Wijzigingsregeling Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

Geldend van 01-04-2011 t/m heden

Regeling van de minister voor Immigratie en Asiel van 29 maart 2011, nr. 5688966/11, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005.]

Artikel IV

  • 1 Artikel I van deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

  • 2 De artikelen II en III van deze regeling treden in werking met ingang van 1 april 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2011

De

minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers

Terug naar begin van de pagina