Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2011

[Regeling vervallen per 30-03-2012.]
Geldend van 29-03-2011 t/m 29-03-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 24 maart 2011, nr. 192321, houdende bepalingen over de landbouwtelling en gecombineerde opgave

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op:

Besluit:

Paragraaf 1. Gecombineerde opgave

[Vervallen per 30-03-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 30-03-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • b. beschrijvingsbiljet: formulier, waarvan het model als bijlagen I tot en met VII bij deze regeling is opgenomen;

 • c. opgaveplichtige: persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel b, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden;

 • d. probleemgebiedenvergoeding: betaling als bedoeld in artikel 36, onderdeel a, subonderdelen i) en ii), van Verordening (EG) Nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277);

 • e. minister: Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2

[Vervallen per 30-03-2012]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2011 tot en met 15 mei 2011 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Vervallen per 30-03-2012]

Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt door de minister aan landbouwers een oproep uitgereikt of toegezonden tot deelname aan de landbouwtelling.

Voor de toepassing van artikel 24 van de Landbouwwet geldt de uitreiking of toezending van deze oproep als uitreiking of toezending van het beschrijvingsbiljet, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

[Vervallen per 30-03-2012]

 • 1 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2011.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de verwachte toestand op 15 mei 2011. Indien een beteelde oppervlakte op 15 mei 2011 nog niet zal zijn beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van verzending, tenzij op het biljet anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door Dienst Regelingen gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 5

[Vervallen per 30-03-2012]

 • 1 De bedrijfsomvang wordt bepaald op basis van de totale standaardopbrengst van het bedrijf. Deze omvang wordt uitgedrukt in euro's.

 • 2 De standaardopbrengst wordt vastgesteld met inachtneming van bijlage VIII bij deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 30-03-2012]

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 maakt de uit dien hoofde opgaveplichtige die tevens gehouden is:

voor het verstrekken van alle onderscheiden gegevens gebruik van het beschrijvingsbiljet.

Paragraaf 2. Elektronische indiening

[Vervallen per 30-03-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 30-03-2012]

De opgave ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, de aanvragen, bedoeld in artikel 6, onder a, c en d van deze regeling en de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 6, onder b, van deze regeling, kunnen gezamenlijk elektronisch worden ingediend.

Artikel 8

[Vervallen per 30-03-2012]

 • 1 De gezamenlijke elektronische indiening geschiedt met het daartoe bestemde elektronische formulier.

 • 2 Het formulier wordt elektronisch ondertekend met een door de minister aan de ondertekenaar ter beschikking gestelde eenmalig bruikbare tancode.

 • 3 De minister bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediend formulier.

Artikel 9

[Vervallen per 30-03-2012]

Een tancode wordt uitsluitend overeenkomstig deze regeling gebruikt voor het doel waarvoor en door degene aan wie de tancode is verstrekt.

Artikel 10

[Vervallen per 30-03-2012]

De minister verstrekt op een met redenen omkleed verzoek van de aanvrager een set tancodes ten behoeve van de elektronische handtekening, ingeval

 • a. deze geen tancodes heeft ontvangen;

 • b. de verstrekte tancodes zijn gebruikt, of

 • c. van verlies van eerder verstrekte tancodes.

Artikel 11

[Vervallen per 30-03-2012]

De minister kan besluiten een set tancodes niet te verstrekken of in te trekken, indien de indiener of een met hem geassocieerd bedrijf of organisatie in het verleden een tancode heeft gebruikt in strijd met deze regeling of op andere wijze de integriteit van een verstrekte handtekening heeft geschonden.

Artikel 12

[Vervallen per 30-03-2012]

 • 1 Een belanghebbende kan de aan hem verstrekte tancodes doen gebruiken door een gemachtigde als bedoeld in artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van het indienen van een elektronische formulier namens belanghebbende.

 • 2 De gemachtigde maakt bij het indienen van de aanvraag, de opgave onderscheidenlijk de verstrekking als bedoeld in artikel 7 slechts gebruik van de aan de gemachtigde ter beschikking gestelde toegangscodes tot het elektronische formulier.

Paragraaf 3. Bijzondere bepalingen over de behandeling van een elektronisch formulier

[Vervallen per 30-03-2012]

Artikel 13

[Vervallen per 30-03-2012]

 • 1 De minister kan een elektronisch formulier weigeren, indien dit niet overeenkomstig deze regeling is ingediend.

 • 2 De minister kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

 • 3 De minister deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede.

Artikel 14

[Vervallen per 30-03-2012]

Als tijdstip waarop een elektronisch formulier door de minister elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop alle vereiste bescheiden als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PbEU L 316) zijn ontvangen.

Artikel 15

[Vervallen per 30-03-2012]

De minister kan besluiten de elektronische aanvraag, opgave onderscheidenlijk verstrekking niet te behandelen, indien het elektronisch formulier geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 13. Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

[Vervallen per 30-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18

[Vervallen per 30-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Bijlage VIII

[Vervallen per 30-03-2012]

SO-normen 2007 per landbouwtellingsrubriek voor de tellingslijst van 2010 (normen oer dier of per hectare)

Formulier code

Gewascode

Rubrieknaam

VSO*)

SO 2007

   

Dieren op het bedrijf/Veestapel

   
   

Rundvee (geen vlees- of weidevee)

   

201

79

fokjongvee jonger dan 1 jaar vrouwelijk

(a)

386

203

80

fokjongvee jonger dan 1 jaar mannelijk

(a)

386

205

81

fokjongvee 1 tot 2 jaar vrouwelijk

 

476

207

82

fokjongvee 1 tot 2 jaar mannelijk

 

1.010

209

83

fokjongvee 2 jaar of ouder vrl (nog nooit gekalfd)

 

476

211

84

melk- en kalfkoeien

 

2.540

213

85

stieren voor de fokkerij, 2 jaar of ouder

 

1.010

   

Rundvee (vlees- of weidevee)

   

214

498

vleeskalveren voor de witvleesproductie

(a)

955

216

499

vleeskalveren voor de rosé vleesproductie

(a)

457

217

93

jongvee vleesproductie jonger dan 1 jaar vrouwelijk

(a)

515

219

94

jongvee vleesproductie jonger dan 1 jaar mannelijk

(a)

482

221

95

jongvee vleesproductie 1 tot 2 jaar vrouwelijk

 

498

223

96

jongvee vleesproductie 1 tot 2 jaar mannelijk

 

482

225

97

jongvee vleesprod. 2 jr of ouder vrouwelijk nooit gekalfd

 

482

227

98

stieren voor de vleesproductie, 2 jaar of ouder

 

482

228

282

zoogkoeien (tenminste eenmaal gekalfd)

 

469

229

283

vlees- en weidekoeien (2 jaar of ouder)

 

482

   

Varkens

   

235

103

biggen tot 20 kg nog bij de zeug

 

0

237

104

Overige biggen (gespeend)

(b)

220

239

105

vleesvarkens tot 50 kg

 

220

240

2035

vleesvarkens 50 tot 80 kg

 

220

241

2036

vleesvarkens 80 tot 110 kg

 

220

242

2037

vleesvarkens 110 kg en zwaarder

 

220

243

107

opfokzeugen en opfokberen tot 50 kg

 

245

244

108

fokzeugen 50 kg of meer niet gedekt, nog nooit gedekt

 

245

245

2038

fokzeugen 50 kg of meer, gedekt, nog niet eerder gebigd

 

1.080

251

2039

fokzeugen 50 kg of meer, gedekt, overige gedekte zeugen

 

1.080

249

110

Fokzeugen 50 kg of meer, bij biggen

 

1.080

246

111

overige fokzeugen (gust) 50 kg of meer

 

1.080

253

112

fokberen 50 kg of meer nog niet dekrijp

 

245

255

113

fokberen dekrijp 50 kg of meer

 

1.080

   

Kippen (per 100 dieren)

   

269

127

vleeskuikens

 

1.060

271

338

ouderdieren van vleesrassen jonger dan 18 weken

 

1.420

273

339

ouderdieren van vleesrassen 18 weken of ouder

 

2.340

275

130

leghennen jonger dan 18 weken (incl. kuikens)

 

740

276

131

leghennen 18 weken tot 20 maanden

 

1.210

278

132

leghennen 20 maanden of ouder

 

1.210

272

1784

ouderdieren van leghennen jonger dan 18 weken

 

1.360

274

1785

ouderdieren van leghennen 18 weken of ouder

 

2.510

   

Eenden, kalkoenen en overig pluimvee (per 100 dieren)

   

287

138

eenden voor de vleesproductie (incl. ouderdieren)

 

1.510

289

1374

kalkoenen

 

3.520

187

2552

ganzen

 

2.000

194

2549

overig pluimvee

 

680

   

Paarden en pony's

   

554

2660

Fokpaarden, < 3 jaar

 

500

555

2661

Fokpaarden, >= 3 jaar

 

700

556

2662

Overige paarden, < 3 jaar

 

250

557

2663

Overige paarden, >= 3 jaar

 

350

197

1963

pony's jonger dan 3 jaar

 

250

198

1964

Pony’s 3 jaar of ouder

 

350

183

2559

ezels 6 maanden of ouder

 

100

   

Schapen en geiten

   

265

121

lammeren (schapen jonger dan 1 jaar niet gelammerd)

(c)

53

266

122

overige schapen vrouwelijk

 

149

268

123

overige schapen mannelijk

 

52

250

1830

melkgeiten jonger dan 1 jaar

 

348

258

1831

melkgeiten 1 jaar of ouder

 

348

260

1968

overige geiten vrouwelijk < 1 jaar

(d)

105

261

1969

overige geiten vrouwelijk >= 1 jaar

 

104

262

1970

overige geiten mannelijk < 1 jaar

(d)

104

263

1971

overige geiten mannelijk >= 1 jaar

 

104

   

Konijnen

   

232

284

gespeende vleeskonijnen

 

15

233

285

voedsters (moederdieren)

 

101

   

Edelpelsdieren

   

290

289

nertsen (moederdieren)

 

155

294

291

overige pelsdieren (moederdieren)

 

155

   

Tuinbouw onder glas

   
   

Groenten

   

608

1681

losse tomaten (rond, vlees, tussentype)

 

349.500

604

1377

trostomaten (incl. fijne trostomaten)

 

450.500

606

1378

cherry-tomaten

 

539.500

605

297

komkommers

 

402.500

610

298

aardbeien onder glas

 

387.000

611

1014

aardbeien in betreedbare plastic tunnels

 

96.800

631

1682

rode paprika

 

382.500

632

1683

groene paprika

 

364.500

633

1684

gele paprika

 

378.000

634

1685

overige paprika

 

414.000

618

301

aubergines

 

443.000

621

302

overige groenten (inclusief meloen)

 

252.500

624

336

groentezaden onder glas

 

190.000

625

211

opkweekmateriaal groenten

 

633.000

648

2667

Andijvie (onder glas)

 

135.000

642

2665

Courgette (onder glas)

 

375.000

658

2668

Kropsla (onder glas)

 

240.000

644

2666

Radijs (onder glas)

 

185.000

   

Fruit

   

635

1597

fruit onder glas

 

119.000

   

Bloemkwekerijgewassen

   

652

305

alstroemeria (snijbloemen)

 

555.000

643

303

anjers (snijbloemen)

 

453.000

645

304

anthurium (snijbloemen)

 

432.000

647

217

chrysanten (snijbloemen)

 

589.000

654

941

eustoma russellianum (snijbloemen)

 

540.500

649

218

fresia's (snijbloemen)

 

349.000

651

220

gerbera's (snijbloemen)

 

484.500

655

221

lelies (snijbloemen)

 

677.000

650

219

orchideeën (snijbloemen)

 

426.000

641

214

rozen (snijbloemen)

 

734.500

657

223

overige snijbloemen

 

413.500

546

2658

Potplanten, voor de bloei

 

862.000

547

2659

Potplanten, bladplanten

 

675.800

662

1020

amaryllisbollen

 

236.500

663

226

perkplanten

 

586.500

665

227

overige bloemkwekerijgewassen

 

335.000

677

1598

bloemzaden onder glas

 

375.500

666

228

opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen

 

650.500

   

Boomkwekerijgewassen en vaste planten

   

670

942

boomkwekerijgewassen/vaste planten, vermeerdering en/of aantrekking

 

192.500

672

943

boomkwekerijgewassen en vaste planten volledige teelt onder glas

 

475.000

   

Paddenstoelenteelt

   

702

1834

teeltoppervlakte met de hand geoogste champignons

 

2.573.000

703

1835

teeltoppervlakte machinaal geoogste champignons

 

2.981.000

709

350

overige eetbare paddenstoelen, substraatverbruik (per ton) vorig jaar

 

590

   

Bollenbroei

   

911

195

tulpen gebroeid (x 1000) in afgelopen seizoen

 

157

912

1558

hyacinten gebroeid (x 1000) in afgelopen seizoen

 

301

913

194

narcisbollen gebroeid in afgelopen seizoen (per kg)

 

2

315

2656

Overige bollenbroei

 

2

   

Witloftrek

   

583

197

oppervlakte witlofwortelen voor trek van witlof (per ha getrokken pennen) vorig jaar

 

15.800

   

Tuinbouw open grond

   
   

Groenten

   

431

1842

aardbeien: vermeerdering

 

33.700

432

1843

aardbeien: wachtbed

 

33.700

433

1844

aardbeien: productie

 

33.700

434

146

andijvie

 

16.600

435

147

asperges met productie

 

14.500

436

1600

asperges zonder productie

 

14.500

437

150

bloemkool

 

9.420

438

1845

boerenkool

 

4.340

439

1846

bospeen

 

16.600

440

500

broccoli

 

6.820

441

1847

chinese kool

 

16.600

442

152

knolselderij

 

3.570

443

1848

knolvenkel/venkel

 

16.600

444

2319

komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen)

 

16.600

445

1850

koolraap

 

2.480

446

1851

koolrabi

 

16.600

447

501

kroten/rode bieten

 

9.950

496

2657

Kruiden

 

20.800

453

1857

paksoi

 

16.600

454

1858

peulen

 

16.600

455

154

prei

 

19.700

456

855

pronkbonen

 

16.600

457

1859

raapstelen

 

16.600

458

1860

rabarber

 

16.600

459

1861

radijs

 

16.600

460

1862

rode kool

 

12.400

461

1863

savooiekool

 

16.600

462

155

schorseneren

 

3.770

463

2322

selderij (groen)

 

16.600

464

2321

selderij, bleek

 

16.600

451

1972

sla: ijsberg

 

28.800

452

2324

sla: overige

 

28.300

475

2323

sla: radicchio rosso

 

26.100

465

156

spinazie

 

1.680

466

1865

spitskool

 

8.260

467

157

spruitkool

 

8.460

468

158

stamsperziebonen (= stamslabonen)

 

2.080

469

856

stoksnijbonen en stokslabonen

 

16.600

470

1866

waspeen

 

3.290

471

162

winterpeen

 

8.870

472

163

witlofwortel

 

4.320

473

1867

witte kool

 

12.700

485

1868

overige niet genoemde bladgewassen

 

16.600

486

867

overige niet genoemde groenten

 

13.500

474

2320

Courgette

 

31.000

513

2330

groentezaden en opkweekmateriaal vollegrondsgroenten

 

4.570

   

Fruit

   

490

166

appelen aangeplant in afgelopen seizoen

 

18.500

491

167

appelen aangeplant voor afgelopen seizoen

 

18.500

492

168

peren aangeplant in afgelopen seizoen

 

19.000

493

169

peren aangeplant voor afgelopen seizoen

 

19.000

494

1869

blauwe bes

 

59.700

495

1870

pruimen

 

18.800

497

1602

wijnbouw

 

20.200

498

1872

zure kersen – opbrengst voor verwerkende industrie

 

8.450

499

1873

zwarte bes – opbrengst voor verwerkende industrie

 

3.250

500

1874

overig kleinfruit (o.a. kruisbessen en kiwi's)

 

36.400

501

2329

overige pit- en steenvruchten(o.a. perzik en tafeldruiven)

 

37.900

487

2328

Zoete kersen

 

37.900

488

2326

Frambozen

 

140.500

489

2325

Rode bes

 

70.500

502

2327

bramen

 

195.000

   

bloemkwekerijgewassen

   

511

174

bloemzaden open grond

 

5.260

518

503

droogbloemen

 

9.860

519

1876

snijgroen

 

49.900

520

1604

overige bloemkwekerijgewassen open grond

 

50.900

   

Bloembollen en -knollen

   

548

1890

dahlia

 

26.900

550

182

iris

 

26.000

552

177

hyacint

 

38.400

553

2331

gladiool

 

25.400

558

181

lelie

 

36.000

559

179

narcis

 

11.000

560

178

tulp

 

19.200

561

1899

zantedeschia

 

36.000

562

2664

Overige bol- en knolgewassen (al bestaande rubriek, maar vallen nu meer rubrieken onder)

 

19.000

578

1013

krokus

 

14.400

   

Boomkwekerijgewassen

   

525

1877

bos- en haagplantsoen

 

31.600

526

1878

buxus

 

85.700

527

1879

ericaceae

 

109.000

528

1880

laan- en parkbomen: onderstammen

 

30.000

529

1881

laan- en parkbomen: spillen

 

17.500

530

1882

laan- en parkbomen: opzetters

 

20.500

531

1883

rozenstruiken (incl. zaailingen en onderstammen)

 

31.400

532

188

sierconiferen

 

58.000

533

189

sierheesters en klimplanten

 

109.000

536

1884

trek- en besheester

 

27.200

537

1885

vruchtbomen: moerbomen

 

23.000

538

1886

vruchtbomen: onderstammen

 

30.000

539

1887

overige vruchtbomen

 

23.000

   

Vaste planten

   

540

190

vaste planten

 

88.100

   

Grondgebruik

   
   

Grasland

   

300

265

blijvend grasland

 

765

507

2301

natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw

 

230

508

2302

natuurlijk grasland (begraasd) met beperkte landbouw activiteit

 

230

 

302

266

tijdelijk grasland

 

765

512

2304

begraasde heide

 

0

   

Overige natuurterreinen

   

509

2303

overige natuurterreinen

 

0

   

Braak

   

310

2029

braak, natuur

 

0

306

2033

tijdelijk onbeteelde grond

 

0

370

2026

braak met bos (sbl regeling na 28 juni 1995)

 

0

506

2300

onbeteelde grond vanwege teeltverbod/ontheffing

 

0

   

Akkerbouwgewassen

   

369

2025

aardappelen als bestrijdingsmaatregel am:vanggewas

 

0

327

1911

consumptieaardappelen op klei/lössgrond (vroeg, loofvernietiging voor 15 juli)

 

5.260

328

1912

consumptieaardappelen op zand/veengrond (vroeg, loofvernietiging voor 15 juli)

 

4.960

325

1909

consumptieaardappelen op klei/lössgrond (laat, loofvernietiging na 15 juli)

 

5.260

326

1910

consumptieaardappelen op zand/veengrond (laat, loofvernietiging na 15 juli)

 

4.960

367

1928

pootaardappelrassen op klei/lössgrond, geen uitgroeiteelt (loofvernietiging voor 15 augustus)

 

8.460

368

1929

pootaardappelrassen op zand/veengrond, geen uitgroeiteelt (loofvernietiging voor 15 augustus)

 

6.090

365

1926

pootaardappelen op klei/lössgrond, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus)

 

8.460

366

1927

pootaardappelen op zand/veengrond, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus)

 

6.090

392

1934

zetmeelaardappelen

 

1.970

393

1935

zetmeelaardappelen (tbm pootgoed)

 

4.380

394

859

zetmeelaardappelen geleverd aan buitenland

 

1.970

376

256

Suikerbieten

 

2.990

543

2651

Bieten, voeder- (incl. aardperen)

 

2.070

321

247

blauwmaanzaad

 

1.160

323

242

bruine bonen

 

1.940

379

853

tuinbonen (droog te oogsten)

 

3.410

380

854

tuinbonen (groen te oogsten)

 

2.410

384

243

veldbonen (o.a. duive-, paarde-, wierbonen)

 

780

324

511

cichorei

 

2.450

542

2650

Erwten incl. schokkers (droog te oogsten)

 

935

334

244

erwten (groen te oogsten)

1.890

335

1575

faunaranden

 

0

389

235

wintergerst

 

785

396

236

zomergerst

 

945

545

2653

Graszaad (incl. klaverzaad)

 

1.310

346

1921

graszoden

 

4.150

505

2299

niet vlinderbloemige groenbemesters

 

0

504

2298

vlinderbloemige groenbemesters

 

0

347

238

haver

 

945

385

944

vezelhennep

 

800

364

2652

Granen, overig

 

1.110

349

241

kapucijners en grauwe erwten

 

1.520

350

246

karwijzaad, oogst dit jaar

 

1.160

352

1922

koolzaad: winter

 

1.160

353

1923

koolzaad: zomer

 

1.160

354

666

lijnzaad niet van vezelvlas

 

1.160

360

663

niet-bittere lupinen

 

1.040

355

258

luzerne

 

640

313

2032

maïs, energie

 

940

356

317

corn cob mix

 

1.070

357

316

korrelmais

 

1.150

358

259

snijmais

 

940

359

814

suikermais

 

2.260

361

516

miscanthus (olifantsgras)

 

800

363

1925

overige akkerbouwgewassen

 

2.900

372

664

raapzaad

 

1.160

373

237

rogge (geen snijrogge)

 

705

375

665

sojabonen

 

1.160

377

1930

tagetes op zandgrond en löss (geen groene braak)

 

0

390

233

wintertarwe

 

1.280

397

234

zomertarwe

 

980

378

314

triticale

 

730

381

1931

poot- en plantuien (incl. sjalotten)

 

4.940

382

263

zilveruitjes

 

4.940

383

262

zaai-uien

 

4.580

386

249

vezelvlas

 

1.570

391

1933

zaaizaad voor vezelvlas

 

1.570

398

515

zonnebloemen

 

1.160

541

2645

Notenbomen

 

37.900

   

Bos

   

419

1936

blijvend bos met herplantplicht

 

0

420

863

bos zonder herplantplicht

 

0

421

864

bos aangeplant in het kader van de set-aside regeling

 

0

371

2027

bos (sbl regeling)

 

0

503

2297

woudbomen met korte omlooptijd

 

0

NB; voetnoten bij SO (kolom met naam VSO)

a) Alleen (proportioneel) meetellen als gezamenlijk een hoger aantal dan aantal koeien (211, 228, 229)

b) Alleen meetellen als ‘Zeugen, meer dan 50 kg’ (245, 246, 249 en 251) niet voorkomt.

c) Alleen meetellen als ‘Overige schapen, vrouwelijk’ (266) niet voorkomt.

d) Alleen meetellen als ‘vrouwelijke geiten in productie’ (250, 258, 261) niet voorkomt.

Terug naar begin van de pagina