Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 01-04-2013 t/m 31-07-2014

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 maart 2011, nr. WJZ/11019540, houdende vaststelling van de regeling inzake de inhoud van het verslag van de evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet voor het jaar 2011 (Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 80, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 66, tweede lid, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2014]

In het verslag wordt ingegaan op:

  • a. de mogelijkheden om de juridische procedures in en op basis van de wetten te vereenvoudigen en het aantal besluitmomenten te verminderen;

  • b. de mogelijkheden om de wetten te vereenvoudigen en te dereguleren, waarbij aandacht wordt besteed aan de administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten;

  • c. de mogelijkheden om de toezichtslasten van de wetten te verminderen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2014]

Het verslag besteedt in ieder geval aandacht aan:

  • a. de totstandkomingsprocedures en werking van de tariefstructuren en voorwaarden;

  • b. de doorlooptijden en werking van het tariefreguleringssysteem;

  • c. de eisen die gesteld worden aan leveranciers, waarbij in wordt gegaan op het vergunningstelsel voor de levering aan kleinverbruikers;

  • d. sectorspecifieke regels in relatie tot generieke regelgeving;

  • e. wettelijke termijnen van taken die aan de minister of aan de Autoriteit Consument en Markt zijn toegekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina