Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 23-03-2011 t/m 14-03-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 maart 2011, nr. WJZ/11039777, houdende regels inzake landelijke commerciële radio-omroep voor de verlenging van vergunningen in de FM-band en voor de verlening van vergunningen voor frequentieruimte in band III (Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 9, eerste en vierde lid, 11, derde lid, 12 en 13 van het Frequentiebesluit;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 2 De vergunning voor kavel A2 wordt geacht mede te omvatten de vergunning inzake de steunzender 95,5 MHz te Hilversum.

Paragraaf 2. Verlenging van vergunningen voor frequentieruimte in de FM-band

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Een aanvraag om verlenging van de looptijd van een FM-vergunning tot 1 september 2017 wordt ingediend bij de minister.

 • 2 De aanvraag wordt na inwerkingtreding van deze regeling en uiterlijk 15 april 2011 om 14.00 uur per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

 • 3 Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

 • 4 De aanvrager dient slechts één aanvraag in, ook indien hij als houder van meer dan een FM-vergunning aanspraak wenst te maken op verlenging van zijn vergunningen. Met elkaar verbonden instellingen als bedoeld in artikel 6.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 dienen eveneens slechts één aanvraag in.

 • 5 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in bijlage 1 opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

 • 6 Teneinde te kunnen voldoen aan het Nationaal Frequentieplan 2005, doet de aanvrager zijn aanvraag vergezeld gaan van een aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep dan wel, in het geval de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft op twee FM-vergunningen, een aanvraag voor twee vergunningen voor digitale radio-omroep.

Artikel 3

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 2 Bij de verstrekking van een waarborgsom wordt deze uiterlijk 15 april 2011 om 14.00 uur ontvangen op bankrekeningnummer 56.99.94.039, ten name van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Agentschap Telecom, onder vermelding van de desbetreffende kavel in de FM-band en van ‘vergunning voor digitale radio-omroep’.

 • 3 Bij de verstrekking van een bankgarantie wordt gebruik gemaakt van de modelbankgarantie , opgenomen in bijlage 2, en is artikel 2, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien niet is voldaan aan artikel 2, tweede of zesde lid, weigert de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de verlenging van de vergunning.

Artikel 5

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een van de in artikel 2, vierde en vijfde lid, of artikel 3 gestelde eisen, deelt de minister dit de aanvrager mee en stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 2 De aanvrager heeft gedurende vijf werkdagen te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 3 De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen op dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid, binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, met dien verstande dat de ontvangst geschiedt vóór 17.00 uur. Verzuimherstel aangaande de waarborgsom geschiedt binnen dezelfde termijn, en met gebruikmaking van het bankrekeningnummer, genoemd in artikel 3, tweede lid.

 • 4 Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede en het derde lid, en op de wijze, vermeld in het derde lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde en vijfde lid, en artikel 3 gestelde eisen, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Artikel 6

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien de aanvraag niet is afgewezen of buiten behandeling is gesteld op grond van artikel 4 onderscheidenlijk artikel 5, vierde lid, zijn de artikelen 3.6 en 3.7 van de wet van overeenkomstige toepassing bij het nemen van een besluit op de aanvraag.

Paragraaf 3. Vergunningen voor frequentieruimte in band III

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Een aanvraag van een houder van een FM-vergunning voor een vergunning voor digitale radio-omroep wordt ingediend bij de minister.

 • 2 De artikelen 2, tweede tot en met vijfde lid, 3, 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de in artikel 4 bedoelde weigering ten aanzien van de aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep betrekking heeft op de verlening van die vergunning.

Artikel 8

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt toegewezen, verleent de minister gelijktijdig een vergunning voor digitale radio-omroep.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 9

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling uitvoering artikel 9 Frequentiebesluit.]

Artikel 10

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep.]

Artikel 11

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 maart 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Bijlage 1. : Model voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep

[Vervallen per 15-03-2013]

Aan Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van de hierna aangeduide landelijke commerciële vergunning in de FM-band tot en met 31 augustus 2017 en om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2017.

Ik dien wel / niet1hierbij een verzoek in om uitstel van betaling als bedoeld in artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011.

Kruis de relevante combinatie aan van

a. de vergunning waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft, en

b. de vergunning voor digitale radio-omroep waarop de aanvraag om verlening betrekking heeft.

□ vergunning voor kavel A1, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A2, met inbegrip van de vergunning inzake de steunzender 95,5 MHz te Hilversum, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A3, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A4, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A5, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A6, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A9, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

Naam van de vergunninghouder: ............

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent: ...... , ...........

Informatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): .....

Handtekening: ........

NB:

 • ingevolge artikel 2, tweede lid, van de regeling dient de aanvraag uiterlijk 15 april 2011 om 14.00 uur per post te zijn ontvangen op dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het bovengenoemde adres;

 • ingevolge artikel 2, vierde lid, van de regeling dient de aanvrager slechts één aanvraag in, ook indien hij als houder van meer dan een FM-vergunning aanspraak wenst te maken op verlenging van zijn vergunningen. Met elkaar verbonden instellingen als bedoeld in artikel 6.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 dienen eveneens slechts één aanvraag in;

 • ingevolge artikel 3 van de regeling dient uiterlijk 15 april 2011 om 14.00 uur zekerheid voor de betaling van het eenmalig bedrag te zijn verstrekt ter grootte van een zesde deel van het verschuldigde bedrag;

 • ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011 dient het eenmalig bedrag te worden betaald in zes gelijke termijnen die steeds jaarlijks vervallen op 1 september, voor het eerst op 1 september 2011, en dient zekerheid te worden verschaft voor de betaling van deze termijnen ter grootte van een zesde deel van het verschuldigde bedrag.

Bijlage 2. : Model voor een bankgarantie als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep

[Vervallen per 15-03-2013]

Modelbankgarantie

[Vervallen per 15-03-2013]

I. De ondergetekende

[Vervallen per 15-03-2013]

.... (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte), statutair gevestigd te ...., mede kantoorhoudende te ...., hierna te noemen: ‘de Bank’;

In aanmerking nemende:

 • A. dat artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: ‘de Minister’);

 • B. dat de Minister met betrekking tot de verlenging van de looptijd van de vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep voor één van de kavels A1, A2, A3, A4, A5, A6 of A9 onder gelijktijdige verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep regels heeft gesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de Regeling aanvraag verlenging vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band en aanvraag verlening vergunningen voor frequentieruimte in band III (hierna: Regeling verlenging en digitalisering) en in deRegeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011 (hierna: Regeling eenmalig bedrag);

 • C. dat degene die een aanvraag om verlenging van de looptijd van een FM-vergunning en van een aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep indient op grond van artikel 3 van de Regeling verlenging en digitalisering verplicht is bij de indiening daarvan een waarborgsom of een bankgarantie te verstrekken ter grootte van een zesde deel van het bedrag dat of de bedragen die hij verschuldigd is op grond van artikel 2, eerste of tweede lid, van de Regeling eenmalig bedrag;

 • D. dat voor het geval voor de verlenging en verlening van vergunningen op grond van de Regeling verlenging en digitalisering een eenmalig bedrag verschuldigd is op grond van de Regeling eenmalig bedrag, bij verlening van uitstel van betaling op grond van artikel 4:94 van de Awb jo. artikel 3, tweede lid, van die regeling aan de desbetreffende beschikking de voorschriften worden verbonden dat het verschuldigde bedrag wordt betaald in zes gelijke termijnen die steeds jaarlijks vervallen op 1 september, voor het eerst op 1 september 2011, en dat de verkrijger respectievelijk de houder van de vergunningen een waarborgsom verstrekt of een bankgarantie volgens het model, opgenomen in de bijlage, overlegt ter hoogte van een zesde deel van het verschuldigde bedrag;

 • E. dat ..... (naam aanvrager/houder van de vergunningen), natuurlijke persoon of rechtspersoon naar ..... (het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) recht, statutair gevestigd te ....., kantoorhoudende te ....., hierna te noemen: ‘de Aanvrager/Houder’,

  op grond hiervan is gehouden een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen ter zekerheid van al hetgeen de aanvrager ter zekerheid verschuldigd is, hierna te noemen: ‘de Vordering’, aan de Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: ‘de Staat’;

 • F. dat de Aanvrager de Bank heeft verzocht een onherroepelijke en onafhankelijke bankgarantie te stellen ten behoeve van de Staat, welke op eerste verzoek van de Staat betaalbaar is;

II. Verbindt zich tot het navolgende:

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1. De Bank stelt zich bij wijze van zelfstandige verbintenis tot een bedrag van ….. (zegge: …..) (invullen bedrag van een zesde deel van het eenmalig bedrag), onherroepelijk garant jegens de Staat voor de betaling van al hetgeen de Staat blijkens een schriftelijke verklaring van de Staat ter zake van de Vordering van de Aanvrager/Houder te vorderen heeft, aldus dat de Bank zich verbindt het gevorderde bedrag als eigen verplichting aan de Staat te voldoen;

 • 2. De Bank verbindt zich om als eigen schuld op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de Staat zonder overlegging van enig ander document of opgaaf van redenen te verlangen, aan de Staat te voldoen het bedrag dat de Staat verklaart ter zake van de Vordering van de Aanvrager/Houder te vorderen te hebben, met dien verstande dat de Bank nimmer gehouden is aan de Staat meer te voldoen dan het hiervoor vermelde maximumbedrag.

 • 3. Deelberoepen onder deze bankgarantie zijn mogelijk. Het maximumbedrag van deze bankgarantie wordt met een bedrag gelijk met dat van elk deelberoep verlaagd.

 • 4. Deze bankgarantie vervalt na ontvangst door de Bank van een per aangetekende brief gezonden schriftelijke verklaring van de Staat dat de bankgarantie vervalt en in ieder geval .... jaar (invullen ‘één jaar’ indien de bankgarantie (alleen) de onder I.C bedoelde verplichting betreft; invullen ‘zes jaar’ indien de bankgarantie (mede) de onder I.D bedoelde verplichting betreft2na datum van ondertekening van deze garantie, tenzij de Bank ten minste één maand voor de einddatum van de garantie per aangetekende brief een schriftelijke verklaring van of namens de Minister heeft ontvangen dat deze bankgarantie niet vervalt, in welk geval de garantie telkens voor een nieuwe termijn van een jaar geldig is

 • 5. Deze bankgarantie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen ter zake van deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage.

 • 6. Na verval van deze bankgarantie kan de Staat geen enkele aanspraak meer maken jegens de Bank uit hoofde van deze bankgarantie tenzij de Bank voorafgaande aan het moment waarop deze bankgarantie zou vervallen een mededeling ontving als bedoeld onder 2 waaraan de Bank nog niet voldeed. Op verzoek van de Bank zal de Staat deze bankgarantie nadat deze is vervallen retourneren aan de Bank.

  Plaats: .....

  Datum: .....

  Naam bank en ondertekening

  .....

 1. doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [1]
 2. dit model dient te worden gebruikt voor een bankgarantie

  • a. voor het stellen van zekerheid in het kader van de aanvraagprocedure (i.v.m. de verplichting bedoeld in de verklaring onder I.C) of

  • b. met het oog op het verkrijgen van uitstel van betaling (i.v.m. de verplichting bedoeld in de verklaring onder I.D)

  • c. of ten behoeve van beide.

   In het eerste geval (a) geldt de bankgarantie in beginsel voor maximaal één jaar. Bij toepassing als bedoeld onder (b) en (c), als de bankgarantie (mede) dient als zekerheid voor de verlening van uitstel van betaling, geldt de bankgarantie in beginsel voor maximaal zes jaar. De aanvrager kan al bij de aanvraag om verlenging en verlening een verzoek om uitstel van betaling doen en dan zekerheid verschaffen met behulp van een bankgarantie voor in beginsel maximaal zes jaar.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina