Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies [...] 2011 en aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen 2011)

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-03-2013.]
[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 24-03-2011 t/m 22-01-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 maart 2011, nr. VO/OK/268702, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2011, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2011

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget en artikel 5 van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Wijzigt Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen.]

Artikel II

[Vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag van de aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen voor 2011 wordt als volgt vastgesteld:

De hoogte van het bedrag per leerling voor de berekening van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening voor de periode 1-1-2011 tot en met 31-12-2011 is € 93,–.

Artikel III

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina