Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek, domein I Openbare Ruimte 2011

[Regeling vervallen per 19-06-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 18-06-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 maart 2011, nr. 5689465/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek van 31 januari 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Maastricht en de korpschef van de regiopolitie Limburg-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-06-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 19-06-2013]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker integraal toezicht en handhaving, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 19-06-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 19-06-2013]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-06-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 19-06-2013]

  • 1 De directeur van het Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 19-06-2013]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van het Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek in de functie van medewerker integraal toezicht en handhaving, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 19-06-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 19-06-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek, domein I Openbare Ruimte 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 maart 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina