Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010

[Regeling vervallen per 05-05-2013.]
Geldend van 13-03-2011 t/m 04-05-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 10 november 2010, houdende bepalingen met betrekking tot uitvoering van de integrale GMO-verordening (Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de ;

gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007, houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten, in het bijzonder de artikelen 103 quater, eerste lid, 103 quinquies en 125 ter, tweede lid, en Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit, in het bijzonder de artikelen 23, 24, 32 53, eerste lid, 56, 59, 64, 61, vijfde lid, 66, eerste lid en 67, eerste lid;

gehoord de sectorcommissie voor groenten en fruit d.d. 19 oktober 2010,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 05-05-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 05-05-2013]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap:

het Productschap Tuinbouw;

b.

voorzitter:

voorzitter van het productschap;

c.

verordening 1234/2007:

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007, houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten;

d.

verordening 1580/2007:

Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit;

e.

telersvereniging:

door het productschap erkende producentenorganisatie als bedoeld in artikel 122 van verordening 1234/2007;

f.

operationeel programma:

het programma zoals omschreven in artikel 103 quater, eerste lid van verordening 1234/2007 en zoals omschreven in Hoofdstuk II, Afdeling 3 van verordening 1580/2007;

g.

subsidie:

communautaire financiële steun als bedoeld in artikel 103 quinquies van verordening 1234/2007;

h.

voorschotaanvraag:

aanvraag als bedoeld in artikel 72 van verordening 1580/2007;

i.

erkenningaanvraag:

een verzoek als bedoeld in artikel 125 ter van verordening 1234/2007;

j.

erkenning:

besluit van het productschap op een erkenningaanvraag, inhoudende een goedkeurende beslissing;

k.

niet-producerend lid:

een lid van een telersvereniging die meer dan één teeltseizoen geen producten teelt waarvoor de telersvereniging is erkend;

l.

actiefonds:

actiefonds als bedoeld in artikel 103 ter van Verordening 1234/2007.

§ 2. Erkenning

[Vervallen per 05-05-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 05-05-2013]

 • 1 Om erkend te worden voldoet de telersvereniging aan de voorwaarden genoemd in artikel 125 ter van Verordening 1234/2007 alsmede aan de volgende voorwaarden:

  • a) voor telersverenigingen die zijn erkend vóór 1 januari 2008 geldt een minimum aantal leden van vijf met een gezamenlijke waarde van de verkochte productie van € 100.000;

  • b) voor telersverenigingen die een erkenningaanvraag vanaf 1 januari 2008 hebben ingediend geldt een minimumaantal leden van tien met een gezamenlijke waarde van de verkochte productie van € 25.000.000.

 • 2 Indien een telersvereniging bestaat uit leden die rechtspersoon zijn, bepaalt het productschap, afhankelijk van de omstandigheden, of het aantal bij deze rechtspersoon aangesloten telers wordt meegenomen bij de bepaling van de minimumomvang, met uitzondering van de rechtspersoon in de vorm van een NV of BV.

Artikel 3

[Vervallen per 05-05-2013]

 • 1 Een lidmaatschap van een telersvereniging duurt minimaal één jaar en treedt in werking op een door het bestuur van de telersvereniging te bepalen datum.

 • 2 Ingevolge een in de statuten op te nemen bepaling kan een lidmaatschap worden opgezegd per 1 juli of 1 oktober in enig jaar en treedt dan in werking op 1 januari volgend op het jaar waarin is opgezegd.

Artikel 4

[Vervallen per 05-05-2013]

Een telersvereniging mag niet-producerende leden hebben onder de volgende in de statuten opgenomen voorwaarden:

 • -

  ze worden in een afzonderlijke ledenadministratie opgenomen;

 • -

  ze tellen niet mee voor het minimum aantal leden bedoeld in artikel 2;

 • -

  ze mogen niet rechtstreeks baat hebben bij de door de subsidie bekostigde maatregelen;

 • -

  ze mogen niet stemmen over besluiten inzake actiefondsen.

Artikel 5

[Vervallen per 05-05-2013]

De voorzitter kan bij besluit nadere voorschriften met betrekking tot de erkenning vaststellen.

§ 3. Operationeel Programma

[Vervallen per 05-05-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 05-05-2013]

De referentieperiode voor het bepalen van de waarde van de productie bedoeld in artikel 53, eerste lid van verordening 1580/2007 is het kalenderjaar vóór het jaar van uitvoering van het operationeel programma.

Artikel 7

[Vervallen per 05-05-2013]

De voorzitter kan bij besluit een datum na 15 september vaststellen:

 • -

  voor de mededeling van de geraamde bedragen bedoeld in artikel 56 van verordening 1580/2007;

 • -

  voor het ter goedkeuring voorleggen van operationele programma's als bedoeld in artikel 64 van verordening 1580/2007;

 • -

  voor het indienen van een verzoek om wijzigingen te mogen aanbrengen in de operationele programma’s als bedoeld in artikel 66, eerste lid van verordening 1580/2007.

Artikel 8

[Vervallen per 05-05-2013]

De voorzitter kan bij besluit voorschriften vaststellen met betrekking tot subsidiabiliteit van maatregelen, acties of uitgaven uit hoofde van operationele programma’s als bedoeld in artikel 59 van verordening 1580/2007.

Artikel 9

[Vervallen per 05-05-2013]

De voorzitter kan bij besluit forfaitaire standaardtarieven vaststellen als bedoeld in artikel 61, vijfde lid van verordening 1580/2007.

Artikel 10

[Vervallen per 05-05-2013]

De voorzitter kan bij besluit voorwaarden vaststellen op basis waarvan wijzigingen in operationele programma’s in de loop van het jaar kunnen worden toegestaan als bedoeld in artikel 67, eerste lid van verordening 1580/2007.

§ 4. Subsidie

[Vervallen per 05-05-2013]

Artikel 11

[Vervallen per 05-05-2013]

De voorzitter kan bij besluit voorwaarden vaststellen op basis waarvan de aanvragen voor voorschotten worden ingediend.

Artikel 12

[Vervallen per 05-05-2013]

De voorzitter kan bij besluit voorwaarden vaststellen ter garantie dat de financiële bijdragen in de actiefondsen zijn geheven overeenkomstig verordening 1580/2007 en dat eerdere voorschotten daadwerkelijk zijn besteed.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 05-05-2013]

Artikel 13

[Vervallen per 05-05-2013]

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na plaatsing in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 14

[Vervallen per 05-05-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010.

Zoetermeer, 10 november 2010

TH.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina