Derde wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

Geldend van 23-03-2011 t/m heden

Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Derde wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 juni 2010, nr. BZ2010-86M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;

Gelet op artikel 45, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2010, nr. W06.10.0266/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 7 februari 2011, nr. BZ2010/784U, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Onze Minister van Financiën is belast met plaatsing in de Staatscourant van de op het moment van die plaatsing actuele A1-, A2- en B1-lijst, behorende bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor artikel I, onderdelen E2, E3 en E12, terug tot 1 januari 2010.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Derde wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 februari 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina