Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 24-03-2011 t/m heden

Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en de namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door de algemene rijksarchivaris afgegeven machtiging van 20 december 2010, NA/S&B/10/5.988;

Besluit:

Artikel 1

Het bestuur gaat over tot digitale vervanging van archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen,

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging1wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Apeldoorn, 11 maart 2011

Raad van Bestuur,

namens deze:

G.J.M. Barnasconi

  1. Met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt, liggen de bijlagen 1 en 2 ter inzage bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn. ^ [1]
Naar boven