Sanctieregeling Libië 2011

[Regeling vervallen per 05-03-2016.]
Geldend van 05-12-2014 t/m 04-03-2016

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 maart 2011, nr. DJZ/BR/0241-11, houdende beperkende maatregelen jegens Libië (Sanctieregeling Libië 2011)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van de Europese Unie van 2 maart 2011 (Pb L58);

Gelet op Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2011 (Pb L58);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2016]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3, eerste lid, 4, 5, 10ter, eerste, tweede, vierde en zesde lid, en 13 van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van de Europese Unie van 2 maart 2011 (Pb L58).

 • 2 Een verbod als bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 2, derde of vierde lid, artikel 3, tweede en derde lid, artikel 6 bis, artikel 7, artikel 8, artikel 8 bis, artikel 8 ter, artikel 9, artikel 10 of artikel 10ter, derde en vijfde lid, van Verordening (EU) nr. 204/2011 van toepassing is.

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2016]

 • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, van Verordening (EU) nr. 204/2011, is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, derde lid, van Verordening (EU) nr. 204/2011 is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft het verlenen van technische bijstand en de Minister van Financiën wat betreft het verlenen van financiering en financiële bijstand.

 • 4 De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 7, eerste en tweede lid, 8, 8 bis, 8 ter, 10 en 10 bis van Verordening (EU) nr. 204/2011 is de Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen.

 • 5 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 10ter, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 204/2011 is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 10ter, vijfde lid, van Verordening (EU) nr. 204/2011 is de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 3

[Vervallen per 05-03-2016]

 • 1 Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan, dan wel door of uit te voeren naar entiteiten of personen in Libië of voor gebruik in of ten behoeve van Libië, ongeacht het land van oorsprong.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor de levering, de verkoop, de overdracht of de door- of uitvoer van:

  • a. wapens en verwante materialen waarvoor voorafgaand goedkeuring is verleend door het Comité, bedoeld in punt 24 van Resolutie 1970 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

  • b. niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitaire of beschermende doeleinden, dan wel voor de bijstand aan de Libische regering bij beveiliging of ontwapening;

  • c. handvuurwapens, lichte wapens en verwante materialen die tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd uitsluitend voor gebruik door personeel van de Verenigde Naties, vertegenwoordigers van de media en humanitaire medewerkers en ontwikkelingswerkers en hun personeel onder de voorwaarde dat het Comité, bedoeld onder a, vooraf op de hoogte is gesteld en niet binnen vijf dagen na die kennisgeving negatief heeft besloten.

Artikel 5

[Vervallen per 05-03-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Terug naar begin van de pagina