Besluit landelijk sociaal statuut politie

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-03-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 17-03-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enige andere besluiten in verband met de vaststelling van het Landelijk sociaal statuut Nederlandse politie (Besluit landelijk sociaal statuut politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2010, 2010-0000661764;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 november 2010, no. W04.10.0498/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 22 februari 2011, 5686587/11/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit landelijk sociaal statuut politie.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 maart 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 februari 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de zestiende maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina