Mandaatregeling beheer Kiesraad

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 15-03-2011 t/m 31-12-2017

Mandaatregeling beheer Kiesraad

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. secretariaat: het secretariaat als bedoeld in artikel 1 van de Organisatieregeling beheer Kiesraad;

  • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen;

  • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 Aan de voorzitter van de Kiesraad wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van de Kiesraad betreffen.

  • 2 De voorzitter wordt toegestaan mandaat, volmacht en machtiging ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het secretariaat door te geven aan de secretaris-directeur. De voorzitter kan bepalen of en onder welke voorwaarden de secretaris-directeur mandaat, volmacht en machtiging kan doorgeven aan ambtenaren van de Kiesraad.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 2 Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft voorbehouden de bevoegdheid om, na overleg met de voorzitter van de Kiesraad, beslissingen te nemen met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van ambtenaren van het secretariaat, bezoldigd in salarisschaal 14 of hoger.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling beheer Kiesraad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2011

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina