Organisatieregeling beheer Kiesraad

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 15-03-2011 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 februari 2011, nr. 2011-2000074872, DCB/CZW/WSG, houdende vaststelling van de organisatie van het beheer bij de Kiesraad (Organisatieregeling beheer Kiesraad)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 Er is een secretariaat van de Kiesraad.

  • 2 Het secretariaat biedt ondersteuning aan de Kiesraad bij het vervullen van zijn wettelijke taken op het terrein van het kiesrecht en de verkiezingen.

  • 3 Aan het hoofd van het secretariaat staat de voorzitter van de Kiesraad.

  • 4 De relatie tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het secretariaat is mede vervat in het beheersreglement dat in gezamenlijk overleg tussen de Secretaris-generaal (namens de minister van BZK) en de voorzitter van de Kiesraad wordt vastgesteld en zo nodig wordt bijgesteld. Dit beheersreglement betreft in ieder geval de planning en verantwoording van de bedrijfsvoering door het secretariaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatieregeling beheer Kiesraad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2011

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

R.M. van Erp-Bruinsma,

secretaris-generaal.

Terug naar begin van de pagina