Uitvoeringsregeling artikel 32b, eerste lid, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 09-03-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 maart 2011, nr. RUA/A/2011/1382, met betrekking tot de uitvoering van artikel 32b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 32b, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1

De regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 15 december 2009, nr. 3086451, houdende vaststelling van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking, is van toepassing op het verstrekken van subsidie als bedoeld in artikel 32b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 maart 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina