Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011

[Regeling vervallen per 30-12-2016.]
Geldend van 31-10-2013 t/m 29-12-2016

Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011

Overwegende dat het voor een doelmatige uitoefening van de aan het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL) opgedragen taken, wenselijk is deze bevoegdheden in voorkomende gevallen aan één of meerdere bestuursleden of aan andere personen binnen de organisatie te mandateren en;

Gelet op onder meer artikel 5.27, tweede lid van de Wet luchtvaart en;

Gelet op het reglement hoofdlijnen inrichting en wijze van bedrijfsvoering van LVNL;

Besluit:

Artikel 1. Definitie bestuur

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 2 Het bestuur bestaat uit een voorzitter van het bestuur (chief executive officer) en een bestuurder (chief financial officer).

Artikel 2. Algemene bevoegdheden

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 2 Het bepaalde ingevolge het eerste lid geldt niet indien de artikelen 5, 6, 7 of 11 van toepassing zijn.

Artikel 3. Bijzondere bevoegdheden

[Vervallen per 30-12-2016]

De bevoegdheid ten aanzien van het sluiten van convenanten op grond van regelingen met als grondslag het Luchtverkeersreglement wordt gemandateerd aan de ‘general manager Procedures’ of de manager Aeronautical Information Management. Indien beiden afwezig zijn, zijn de manager Air Traffic Services Development of de manager Airspace Management and Route Development bevoegd.

Artikel 4. Rechtspositionele bevoegdheden

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De bevoegdheid ten aanzien van het afgeven van besluiten met betrekking tot de in het Rechtspositiereglement LVNL en de Uitvoeringsregelingen LVNL neergelegde rechtspositionele onderwerpen wordt gemandateerd aan de general manager Corporate Services.

 • 2 De general manager Corporate Services kan de bevoegdheden zoals vermeld in het eerste lid, mandateren aan onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 5. Financiële bevoegdheden

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De volmacht ten aanzien van het doen van financiële transacties en andere financiële aangelegenheden wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:

  • a. het sluiten van financieringsovereenkomsten en het aangaan en/of garanderen van geldleningen aan de manager Business Planning & Control tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder;

  • b. het aan derden verlenen van machtigingen om namens LVNL betalingen te verrichten of gelden te innen aan de manager Business Planning & Control tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder;

  • c. het doen van valutatransacties aan de treasurer tezamen met de manager Business Planning & Control of de general manager Corporate Services;

  • d. het accepteren van verzekeringsclaims aan de treasurer tezamen met de manager Business Planning & Control of de general manager Corporate Services. Voor zover dit het bedrag van € 2.500 niet te boven gaat, zijn de treasurer en de manager Business Planning & Control zelfstandig bevoegd.

 • 2 Bij afwezigheid van de bestuurder, de general manager Corporate Services en de manager Business Planning & Control, komen de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.

 • 3 Bij afwezigheid van de treasurer komt de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheid toe aan de manager Business Planning & Control, de general manager Corporate Services, de voorzitter van het bestuur of de bestuurder, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.

Artikel 6. Inkoop van (on)roerende zaken en diensten

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van inkoopovereenkomsten betreffende koop en huur van (on)roerende goederen en diensten wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:

  • a. aan de bestuurder tezamen met de general manager Corporate Services voor zover het een bedrag van € 500.000,– exclusief btw te boven gaat;

  • b. aan de manager Contracting tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 500.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • c. aan de manager Contracting tezamen met de manager Business Planning & Control voor zover het een bedrag van € 250.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • d. aan de manager Contracting tezamen met een senior Buyer voor zover het een bedrag van € 100.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • e. aan een senior buyer tezamen met een buyer voor zover het een bedrag van € 50.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • f. aan een buyer tezamen met een assistent buyer voor zover het een bedrag van € 25.000,– exclusief btw niet te boven gaat.

 • 2 De aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden van de bestuurder, de general manager Corporate Services, de manager Business Planning & Control en de manager Contracting, komen eveneens toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de volmacht slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.

Artikel 7. Verkoop van (on)roerende zaken en diensten

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van overeenkomsten betreffende de verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:

  • a. aan de general manager Corporate Servicestezamen met de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 250.000,– exclusief btw te boven gaat;

  • b. aan de manager Contracting tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 250.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • c. aan de manager Contracting tezamen met de manager Business Planning & Control voor zover het een bedrag van € 125.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • d. Aan de manager Contracting tezamen met een account manager van de afdeling Contracting voor zover het een bedrag van € 50.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • e. In afwijking van het bepaalde onder a. wordt de bevoegdheid ten aanzien van verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten die betrekking hebben op de Regional Unit, verleend aan de general manager Regional Unit tezamen met de bestuurder;

  • f. In afwijking van het bepaalde onder b. en c. wordt de bevoegdheid ten aanzien van verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten die betrekking hebben op de Regional Unit, verleend aan de manager Contracting tezamen met de general manager Regional Unit.

 • 2 Bij afwezigheid van de bestuurder, de general manager Corporate Services, de manager Business Planning & Control, de general manager Regional Unit en de manager Contracting, komen de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien met toepassing van onderhavig artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.

Artikel 8. Beperkte gebruiksrechten

[Vervallen per 30-12-2016]

De volmacht ten aanzien van de vestiging en opzegging van een recht op erfdienstbaarheid, het recht van erfpacht en het recht van opstal wordt verleend aan de general manager Corporate Services.

Artikel 9. Vaststellingsovereenkomsten

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van financiële vaststellingsovereenkomsten wordt verleend aan de general manager Corporate Services.

 • 2 Voor zover de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten betrekking hebben op het beëindigen van het dienstverband van medewerkers, is eveneens bevoegd de manager Human Resources Management.

Artikel 10. Geheimhoudingsovereenkomsten

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten, met uitzondering van de geheimhoudingsovereenkomsten genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel, wordt verleend aan de manager Contracting of een accountmanager van de afdeling Contracting.

 • 2 De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten waarbij het onderwerp van de overeenkomst informatie betreft die betrekking heeft op luchtverkeersdienstverlening, wordt verleend aan de director Operations.

 • 3 De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten waarbij het onderwerp van de overeenkomst informatie betreft die betrekking heeft op luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, wordt verleend aan de general manager Regional Unit.

Artikel 11. Samenwerkingsovereenkomsten en Letters of Agreement

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van overeenkomsten of andere vormen van (internationale) samenwerking met betrekking tot de luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, wordt verleend aan de general manager Regional Unit tezamen met de voorzitter van het bestuur.

 • 2 Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur is de bestuurder bevoegd.

Artikel 11a

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van operationele overeenkomsten (Letters of Agreement) op het gebied van overdracht van luchtverkeersdienstverlening, wordt verleend aan de general manager Procedures.

 • 2 In afwijking van het bepaalde onder lid 1 wordt de volmacht ten aanzien van het sluiten van operationele overeenkomsten (Letters of Agreement) op het gebied van overdracht van luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, verleend aan de general manager Regional Unit.

 • 3 De volmacht ten aanzien van het sluiten van overige operationele overeenkomsten die een direct verband houden met het verlenen van luchtverkeersdiensten, wordt verleend aan de general manager Procedures.

Artikel 12. Bevoegdheden op het gebied van de wet openbaarheid van bestuur

[Vervallen per 30-12-2016]

De bevoegdheid ten aanzien van het afgeven van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gemandateerd aan de manager Customer Relations & Communications of de communications professional belast met woordvoering.

Artikel 13. Bezwaar en beroepsprocedures

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De afdoening van de beslissingen van Luchtverkeersleiding Nederland ter zake van de ingevolge de artikelen 3, 4 en 12 ingediende bezwaarschriften en overige op grond van de Algemene wet bestuursrecht ingediende bezwaarschriften wordt gemandateerd aan de manager Legal Affairs.

 • 2 De bevoegdheid om LVNL in bestuurs- en civielrechtelijke procedures te vertegenwoordigen komt toe aan de manager Legal Affairs of een Legal Counsel.

 • 3 De manager Legal Affairs kan de bevoegdheden zoals vermeld in het eerste lid, mandateren aan een Legal Counsel.

Artikel 14. Klachtenprocedures

[Vervallen per 30-12-2016]

De afdoening van klachtenprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht, wordt gemandateerd aan de klachtencoördinator of bij diens afwezigheid aan een plaatsvervanger.

Artikel 15. Slotbepalingen

[Vervallen per 30-12-2016]

De stukken die door de in voorgaande artikelen genoemde functionarissen op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

Het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland,

in deze vertegenwoordigd door,

gevolgd door functieaanduiding,

(handtekening)

naam

Artikel 16

[Vervallen per 30-12-2016]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011. Deze zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 17

[Vervallen per 30-12-2016]

De Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland van 30 november 2006 (Staatscourant 2006, 246) en de Wijziging mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland van 4 december 2008 (Staatscourant 2008, 2560) worden ingetrokken.

Luchthaven Schiphol

Het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland.

de voorzitter van het bestuur,

P. Riemens

De bestuurder,

J.F.M. van Rooijen

Terug naar begin van de pagina