Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-03-2013.]
Geldend van 11-11-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2011, nr. WJZ/275507 (2756), houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2011 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2011)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 97, vierde lid, en 98 van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 4. Aanvullende bekostiging: het overgangsbudget

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor een school aanvullende bekostiging indien de som van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, voor de school minder bedraagt dan de uitgaven voor de materiële instandhouding van het jaar 2009 van die school zoals deze naar het oordeel van de minister worden vastgesteld.

 • 2 De aanvullende bekostiging bedraagt het verschil tussen de materiële uitgaven van het jaar 2009 van de school zoals deze naar het oordeel van de minister zijn vastgesteld en de voor de school op grond van de artikelen 2 en 3 berekende aanvullende bekostiging.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging: verhoging met 5%

De bijzondere bekostiging bedraagt 5% van de bekostiging, berekend met in achtneming van de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 5a. Aanvullende bekostiging in verband met afschrijving eerste inrichting

 • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt aanvullende bekostiging voor de afschrijving van de eerste inrichting.

 • 2 De aanvullende bekostiging is als volgt opgebouwd:

  • a. een vast bedrag per school van USD 59,106.77;

  • b. vermeerderd met een bedrag per leerling van USD 930.45;

  • c. vermeerderd meteen bedrag van USD 79,184.72 voor het onderwijs in lichamelijke opvoeding;

  • d. verminderd met de kosten voor (remediërend) lesmateriaal dat het bevoegd gezag in 2009 en 2010 heeft ontvangen.

 • 3 In verband met de bijzondere leerlingpopulatie van de Skol Watapana te Bonaire is, in afwijking van het tweede lid, de aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van deze school als volgt opgebouwd:

  • a. een vast bedrag per school van USD 125,403.35;

  • b. vermeerderd met een bedrag per leerling van USD 962.61;

  • c. vermeerderd meteen bedrag van USD 79,184.72 voor het onderwijs in lichamelijke opvoeding;

  • d. verminderd met de kosten voor (remediërend) lesmateriaal dat het bevoegd gezag in 2009 en 2010 heeft ontvangen.

 • 4 De aanvullende bekostiging bedoeld in dit artikel wordt in november 2011 in één termijn betaald.

Artikel 6. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina