Uitvoeringsregeling sociale kanstrajecten jongeren BES

Geldend van 08-03-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2011, nr. WJZ/275501 (4899) houdende uitvoeringsvoorschriften op grond van het Uitvoeringsbesluit sociale kanstrajecten jongeren BES (Uitvoeringsregeling sociale kanstrajecten jongeren BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit sociale kanstrajecten jongeren BES;

Besluit:

Artikel 1. Hoogte kanstrajecttoelage

De hoogte van de kanstrajecttoelage wordt als volgt vastgesteld:

  • a. de maandelijkse tegemoetkoming bedraagt: USD 188 per maand;

  • b. de bijdrage in de kosten van kinderopvang bedraagt: USD 140 per maand per kind.

Artikel 2. Overgangsbepaling

In afwijking van artikel 1, onder a, wordt voor een jongere die vóór 1 januari 2011 is gestart met een kanstraject op grond van artikel 10 van de Landsverordening sociale vormingsplicht of van de Wet sociale kanstrajecten zoals deze is komen te luiden op 10 oktober 2010, de maandelijkse tegemoetkoming voor de resterende duur van zijn traject vastgesteld op USD 280 per maand.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina