Instellingbesluit commissie versobering inpassing aanlegprogramma Hoofdwegennet

[Regeling vervallen per 01-11-2011.]
Geldend van 05-03-2011 t/m 31-10-2011

Instellingbesluit commissie versobering inpassing aanlegprogramma Hoofdwegennet

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 Er is een commissie versobering inpassing aanlegprogramma Hoofdwegennet, hierna te noemen de commissie.

 • 2 De commissie heeft tot taak om binnen het aanlegprogramma Hoofdwegennet versoberingmogelijkheden te onderzoeken en de consequenties daarvan in kaart te brengen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2011]

De commissie wordt ingesteld per 1 februari 2011 en wordt opgeven per 1 november 2011.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. De heer M.A.M. Beljaars, tevens voorzitter

  • b. De heer T.W.J.M. de Lange

  • c. De heer A.F. Pruijsers

  • d. De heer J.C. de Raat

  • e. De heer M. van Stijn

  • f. De heer H.J. Hennink

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister van Infrastructuur en Milieu een ander lid benoemen.

 • 4 De Minister van Infrastructuur en Milieu voorziet in de secretariële ondersteuning van de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2011]

De commissie brengt voor 1 november 2011 haar eindrapport uit aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Uiterlijk half april 2011 zal een tussenrapportage worden opgeleverd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 2 De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per uur van € 225,–

 • 3 De leden De Raat en De Lange ontvangen een vergoeding per uur van € 125,–

 • 4 Het leden Pruijsers, Van Stijn en Hennink zijn in dienst van het Rijk en ontvangen geen vergoeding

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2011]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2011.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 november 2011

Artikel 9

[Vervallen per 01-11-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: instellingbesluit commissie versobering inpassing aanlegprogramma Hoofdwegennet.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

De Directeur-Generaal Mobiliteit,

L.M.C. Ongering

Terug naar begin van de pagina