Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 05-03-2013.]
Geldend van 05-03-2011 t/m heden

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 2. : Uurvergoeding doventolken

 • 1 De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van één kwartier in alle voorkomende situaties.

 • 2 Voor opdrachten in het onderwijs wordt de vergoeding per uur als volgt gedifferentieerd:

  • In wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs: 105% van het normbedrag E17-1 en E17-3

  • In het middelbaar (beroeps) onderwijs: 100% van het normbedrag E 17-1 en E 17-3

  • In het lager onderwijs: 95% van het normbedrag E 17-1 en E 17-3.

 • 3 De in lid 2 genoemde percentages worden alleen gewijzigd na overleg met het ministerie van OCW.

 • 4 De uurvergoeding met code E17 en de daarop gebaseerde vergoedingen als bedoeld in lid 2 worden als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:

  • a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;

  • c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;

  • d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

  Opdrachten die in het buitenland plaatsvinden worden steeds op basis van 100% vergoed.

 • 5 De werkelijk getolkte tijd, vergoed volgens het eerste tot en met vierde lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking.

 • 6 Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in het eerste en derde lid, en wordt op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt.

 • 7 In andere bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het vierde en het vijfde lid.

 • 8 Voor de toepassing van het zevende lid is een nadere beslissing door UWV noodzakelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende tolkopdracht.

Artikel 3. : Kilometervergoeding

 • 1 Onder kilometervergoeding of reisvergoeding wordt verstaan de vergoeding van de reistijd die als werktijd van de tolk wordt beschouwd.

 • 2 De kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 3 De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 4 De kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 5 De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal één verschil in postcode en van maximaal 220 kilometer v.v.

Artikel 4. : Annulering van opdrachten

 • 1 Opdrachten die binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip van uitvoering worden geannuleerd worden voor 50% van het geldende uurtarief vergoed, tenzij de annulering aan de dienstverlener moet worden toegeschreven in welk geval geen vergoeding verstrekt wordt.

 • 2 Onder geannuleerde tijd wordt ook verstaan de tijd die de opdracht korter heeft geduurd dan oorspronkelijk was geboekt. Dit verschil moet tenminste 15 minuten hebben bedragen.

 • 3 De reisvergoeding van geannuleerde opdrachten wordt niet vergoed, ook niet in de situatie dat het bericht van de annulering de tolk te laat of geheel niet heeft bereikt.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing in de in lid 2 beschreven situatie.

Artikel 5. : Taxikostenvergoeding

 • 1 Het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliënt niet méér dan 100 meter kan lopen en voor iedere verplaatsing buitenshuis gebruik moet maken van een taxi.

 • 2 De combinatievergoeding C34 wordt verstrekt als men voor het leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op een taxi.

Artikel 6. : Intrekking besluit

Het besluit Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 11 februari 2011 (nr. 2348), wordt ingetrokken.

Artikel 7. : Naamgeving besluit

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011.

Artikel 8. : Datum inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

J.M. Linthorst,

voorzitter Raad van bestuur UWV.

Bijlage

Normbedragen voorzieningen met ingang van 1 januari 2011

Code

Beschrijving

Oud t/m 31-12-2010

Nieuw per 1-1-2011

 

Drempelbedrag voorzieningen

   

B11

drempelbedrag, waar beneden geen vergoeding wordt verleend

(kostenbedrag inclusief BTW)

€ 120,–

€ 121,–

 

Kilometervergoeding motorinvalidenwagen

   

C11

– in bruikleen

€ 0,09

€ 0,10

C13

– in eigen bezit

€ 0,40

€ 0,42

 

Afweging taxivervoer t.o.v. (bruikleen)auto

   

C18-IA

normbedrag (inclusief BTW)

€ 24.800,–

€ 25.100,–

 

Referentieauto

   

C18-II

normbedrag referentieauto (aanschafbedrag inclusief BTW)

€ 16.900,–

€ 16.800,–

C18-III

eigen bijdrage verzekeringskosten eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 32,35

€ 32,35

C18-IV

eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 27,65

€ 29,35

 

Inkomensgrenzen vervoersvoorziening

   

C20-I

inkomensgrens werk- en leefvervoer

€ 34.100,–

€ 34.100,–

C20-III

inkomensgrens tweede auto

€ 51.200,–

€ 51.200,–

 

Kilometervergoeding bruikleenauto’s

   

C22-BA

brandstof benzine, automatische transmissie, bedrag per km.

€ 0,10

€ 0,10

C22-BS

brandstof benzine, handgeschakeld, bedrag per km.

€ 0,08

€ 0,09

C22-D

brandstof dieselolie, bedrag per km.

€ 0,08

€ 0,10

 

Reparaties vervoersvoorziening – eigen bijdrage c.q. risico

bedragen inclusief BTW

   

C24-I

eigen bijdrage bij schade:

(bruikleencontract volgens model 1994 t/m 2004)

€ 70,–

€ 71,–

C41

eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade:

€ 138,–

€ 140,–

 

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

   

C25-I

personenauto

€ 0,40

€ 0,42

C25-V

bestelauto

€ 0,50

€ 0,53

 

Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per kilometer

   

C26-I

beneden inkomensgrens C20-I, resp. C 20-III

€ 0,10

€ 0,10

C26-II

boven inkomensgrens C-20-I, resp. C20-III

€ 0,40

€ 0,42

 

Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)

   

C31

algemeen

€ 3.650,–

€ 3.600,–

C32

gehalveerd (visueel gehandicapten)

€ 1.850,–

€ 1.800,–

C33

rolstoeltaxikosten

€ 4.500,–

€ 4.400,–

C34

combinatievergoeding

€ 1.600,–

€ 1.600,–

 

Rijles

   

C51

vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto

€ 0,30

€ 0,32

 

Begeleidingskosten

   

C71

maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar

€ 805,–

€ 790,–

 

Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties bedragen

exclusief BTW

   
 

uurvergoeding voor:

   

E17-I

– doventolk (geregistreerd)

€ 49,95

€ 50,00

E17-III

– communicatieassistent, tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU)

€ 18,05

€ 18,25

 

vergoeding reizen, bedrag per kilometer, voor:

   

E17-A1

– doventolk (geregistreerd)

€ 0,90

€ 0,61

E17-A3

– tolk in opleiding HU, communicatieassistent

€ 0,37

€ 0,28

 

vergoeding mentor (via HU):

   

E17-C1

– uurvergoeding mentor (= gediplomeerde tolk)

€ 49,95

€ 50,00

E17-C2

– vergoeding reizen mentor, per kilometer

€ 0,90

€ 0,61

 

Technische apparatuur (maximaal)

aanschafprijzen inclusief BTW

   

G21

daisyspeler

€ 475,–

€ 475,–

G22-I

PC-configuratie (exclusief aanpassingen), één maal per drie jaar

€ 1.415,–

€ 750,–

G22-II

eenmalige bijdrage verzekering PC-configuratie voor drie jaar

€ 200,–

€ 200,–

G23

hoortoestel

€ 700,–

€ 700,–

 

Voorzieningen met beheersaspecten

   

I-11

verstrekkingen in eigendom, kosten minder dan:

€ 3.250,–

€ 3.300,–

I-12

eenvoudige verklaring voor bruikleen, indien hogere kosten tot:

€ 6.550,–

€ 6.600,–

I-13

bruikleencontract, indien kosten gelijk zijn aan of meer dan:

€ 6.550,–

€ 6.600,–

 

Persoonlijke ondersteuning gehandicapten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

Q1

persoonlijke ondersteuning (jobcoach)

€ 78,70

€ 78,70

 

Intermediaire activiteiten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

S1

uurvergoeding

€ 18,05

€ 18,15

S1-R

vergoeding reizen, bedrag per kilometer

€ 0,37

€ 0,28

 

Voorzieningen voor startende zelfstandigen

   

Z-1

omzet norm startende zelfstandige

€ 76.500,–

€ 77.600,–

Z-2

begeleiding van startende zelfstandige vòòr en na de start (bedrag vergoeding inclusief BTW)

€ 3.417,–

€ 3.450,–

Terug naar begin van de pagina