Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011

[Regeling vervallen per 30-04-2014.]
Geldend van 04-03-2011 t/m 29-04-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2011, nr. WJZ/11024898, houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011 (Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-04-2014]

Als personen, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • b. de sectormanagers, de manager speciale controles en handhaving van de sector fiscale en regionale innovatiestimulering van de divisie NL Innovatie en de teammanager Business Audit van de stafafdeling Finance, Control & Audit van de divisie Bedrijfsvoering van het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 3

[Vervallen per 30-04-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 30-04-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina