Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM

[Regeling vervallen per 27-09-2012.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 26-09-2012

Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onderdeel jja, 13a, tweede en derde lid, 13h, derde lid, en 13k, achtste lid, onderdeel b, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de artikelen 4 en 6, eerste lid, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 27-09-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 27-09-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De vergunningen voor DCS 1800 gecombineerd met GSM worden verleend op de wijze van artikel 13h van de wet.

 • 2 De houders van een vergunning voor GSM zijn uitgesloten van vergunningverlening voor DCS 1800 gecombineerd met GSM.

§ 2. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 27-09-2012]

Artikel 3

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 Degene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning voor DCS 1800 gecombineerd met GSM, verzoekt de minister per brief om toezending van een aanvraagdocument.

 • 2 Het verzoek wordt als volgt geadresseerd:

  De Minister van Verkeer en Waterstaat

  p/a mr P. van Dullemen, notaris

  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Postbus 11756

  2502 AT Den Haag

  Nederland

  telefax: 070 347 6719.

 • 3 Een aanvraagdocument wordt toegezonden na ontvangst van het bedrag, genoemd in artikel III, derde lid, van het besluit, dat wordt overgemaakt onder vermelding van “aanvraagdocument vergunningen mobiele telecommunicatie” op het in artikel 7 genoemde bankrekeningnummer.

Artikel 4

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 Eenieder aan wie een aanvraagdocument is toegezonden, kan vragen met betrekking tot dat document per brief of per fax en per brief aan de minister stellen. Deze vragen worden uiterlijk 22 december 1997 om 14.00 uur, door de minister ontvangen.

 • 3 De minister beantwoordt de vragen die tijdig zijn gesteld uiterlijk op 31 december 1997 schriftelijk en stuurt de gestelde vragen met de daarop gegeven antwoorden gelijktijdig in afschrift aan eenieder aan wie een aanvraagdocument is toegezonden. De identiteit van de vragensteller wordt niet bekendgemaakt.

Artikel 5

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De aanvraag omvat de gegevens en bescheiden, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage 1, volgens de specificaties in de bijlage.

 • 2 De aanvraag wordt ingedeeld overeenkomstig de bijlage.

 • 3 De aanvrager is door het indienen van een aanvraag gebonden aan het bepaalde in de standaardovereenkomst, bedoeld in artikel 13h, zegende lid, van de wet. Het model van de standaardovereenkomst is als bijlage 2 bij deze regeling gevoegd.

 • 4 In de aanvraag worden de namen vermeld van ten hoogste vier natuurlijke personen, die beschikken over een rechtsgeldige en toereikende volmacht om namens de aanvrager handelingen te verrichten tijdens de veiling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel jja, van de wet. De aanvrager draagt er zorg voor dat de in de vorige volzin bedoelde natuurlijke personen tijdens de veiling uitsluitend namens hem handelingen verrichten.

 • 5 Bij de aanvraag worden voor iedere in de aanvraag vermelde natuurlijke persoon, bedoeld in het vierde lid, de volgende documenten ingediend:

  • a. een kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, waaruit de identiteit van de houder en de geldigheid van dat document blijkt;

  • b. twee identieke recente pasfoto’s;

  • c. de in het vierde lid bedoelde, in de Nederlandse taal gestelde volmacht.

 • 6 De aanvraag omvat een in de Nederlandse taal gesteld en door de aanvrager aan te duiden origineel exemplaar. Dit exemplaar wordt ondertekend door de aanvrager.

 • 7 De aanvraag omvat tien afschriften van het origineel exemplaar, bedoeld in het zesde lid, en tien exemplaren in de Engelse taal.

 • 8 Indien er verschillen bestaan tussen het origineel exemplaar, bedoeld in het zesde lid, en de afschriften of de Engelstalige exemplaren, is het origineel exemplaar van de aanvraag bindend.

Artikel 6

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De aanvraag wordt uiterlijk op 7 januari 1998, om 14.00 uur ontvangen.

 • 2 Indiening van de aanvraag geschiedt uitsluitend door aflevering op het volgende adres:

  De Minister van Verkeer en Waterstaat

  p/a mr P. van Dullemen, notaris

  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Koningin Julianaplein 30

  Gebouw Babylon

  Kantoren A, 5e verdieping

  Den Haag

  Nederland.

 • 3 Een aanvrager kan slechts één aanvraag indienen.

 • 4 De minister bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7

[Vervallen per 27-09-2012]

Als bijdrage in de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot de aanvraagprocedure wordt, onder vermelding van “aanvraagprocedure DCS 1800 gecombineerd met GSM” uiterlijk op het tijdstip, genoemd in artikel 6, eerste lid, een bedrag van f 25.000,00 van de aanvrager ontvangen op onderstaand bankrekeningnummer:

22.58.00.926

F. van Lanschot bankiers N.V.

Den Haag

t.n.v. mr P. van Dullemen

notaris te Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De aanvrager voldoet een waarborgsom ten bedrage van f. 10.000.000,00.

 • 2 Uiterlijk op het tijdstip, bedoeld in artikel 6, eerste lid, is de waarborgsom, onder vermelding van “waarborgsom DSC 1800/GSM” bijgeschreven op het in artikel 7 genoemde bankrekeningnummer, of is voor de waarborgsom onder vermelding van “bankgarantie DCS 1800/GSM” een bankgarantie volgens het model dat als bijlage 3 bij deze regeling is gevoegd, overgelegd aan de notaris.

§ 3. Voorwaarden voor behandeling van de aanvraag

[Vervallen per 27-09-2012]

Artikel 10

[Vervallen per 27-09-2012]

Indien een aanvraag wordt ingediend door een houder van een vergunning voor GSM, wordt deze aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 11

[Vervallen per 27-09-2012]

Indien niet is voldaan aan de in de artikelen 3 of 6 bedoelde eisen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 12

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 Indien de aanvraag niet voldoet aan de in de artikelen 5, 7 of 8 gestelde eisen, stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim binnen een week te herstellen.

 • 2 Indien het verzuim, bedoeld in het eerste lid, binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, niet is hersteld of de aanvraag na herstel niet voldoet aan de in de artikelen 5, 7 of 8 gestelde eisen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 13

[Vervallen per 27-09-2012]

Indien is voldaan aan de in de artikelen 3, 5, 6, 7 en 8 gestelde eisen, wordt de aanvrager getoetst aan de eisen, bedoeld in artikel 15.

Artikel 14

[Vervallen per 27-09-2012]

De minister deelt de aanvrager binnen twee weken na de datum, genoemd in artikel 6, eerste lid, schriftelijk mee of zijn aanvraag in behandeling wordt genomen.

§ 4. Eisen in verband met vergunningverlening

[Vervallen per 27-09-2012]

Artikel 15

[Vervallen per 27-09-2012]

Aan de eisen, bedoeld in artikel 13h, derde lid, van de wet wordt voldaan, indien:

 • a. de aanvrager een rechtspersoon is, opgericht in overeenstemming met het recht van een der lid-staten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte heeft;

 • b. wat betreft de financiële positie van de aanvrager:

  • 1°. de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert, noch een verzoek tot faillietverklaring van de aanvrager is ingediend,

  • 2°. de aanvrager geen surcéance van betaling is verleend, noch ten aanzien van de aanvrager surcéance van betaling is aangevraagd,

  • 3°. geen beslag is gelegd op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager,

  • 4°. de aanvrager, ten behoeve van de minimaal noodzakelijke investeringen in de aanleg van het fysieke net gedurende de eerste drie jaar na vergunningverlening, aantoonbaar kan beschikken over financiële middelen ter grootte van driehonderd miljoen gulden, en

  • 5°. ingeval de door de aanvrager voorgenomen investeringen in de aanleg van het fysieke net, gedurende de eerste drie jaar na vergunningverlening, minder bedragen dan driehonderd miljoen gulden, de aanvrager kan aantonen dat hij kan voldoen aan het met betrekking tot de dekkingsgraad in de vergunning bepaalde;

 • c. wat betreft de kennis en ervaring van de aanvrager:

  • 1°. de aanvrager aantoonbaar kan beschikken over ervaring met de aanleg van cellulaire telecommunicatieinfrastructuur ten behoeve van spraaktelefoondiensten,

  • 2°. de aanvrager aantoonbaar beschikt over ervaring met de instandhouding en exploitatie van cellulaire telecommunicatie-infrastructuur ten behoeve van spraaktelefoondiensten,

  • 3°. de activiteiten die de onder 2° bedoelde ervaring betreffen ten minste een aaneengesloten periode van een jaar beslaan en voortduren op de in artikel 6, eerste lid, genoemde datum, en

  • 4°. de activiteiten die de onder 1° en 2° bedoelde ervaring betreffen, worden verricht in een of meer landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling;

 • d. op grond van de in de aanvraag vermelde gegevens naar het oordeel van de minister de verwachting bestaat dat de aanvrager kan voldoen aan het met betrekking tot de vergunning bepaalde; en

 • e. op grond van de in de aanvraag vermelde gegevens het naar het oordeel van de minister aannemelijk is dat door vergunningverlening aan de betreffende aanvrager geen afbreuk zal worden gedaan aan de doelmatige verzorging van de telecommunicatie en de tot stand te brengen mededinging.

§ 5. Toets

[Vervallen per 27-09-2012]

Artikel 16

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 2 Indien uit de aanvraag niet blijkt dat aan de eisen, bedoeld in artikel 15, is voldaan, wijst de minister de aanvraag af.

 • 3 De minister stelt de aanvrager onverwijld schriftelijk op de hoogte van zijn besluit.

 • 4 De minister betaalt de aanvrager die niet wordt toegelaten tot de veiling, in geval de waarborgsom is gestort, deze waarborgsom vermeerderd met de rente van een éénmaandsdeposito van de bank bedoeld in artikel 7 terug, of geeft in geval de aanvrager ter voldoening van de waarborgsom een bankgarantie heeft overgelegd, deze bankgarantie terug.

§ 6. Vergunningverlening

[Vervallen per 27-09-2012]

Artikel 17

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 Indien slechts één aanvrager onderscheidenlijk slechts twee aanvragers aan de eisen, bedoeld in artikel 15, voldoen, vindt veiling niet plaats.

 • 2 Indien één aanvrager aan de eisen, bedoeld in artikel 15, voldoet, wordt naar keuze van de aanvrager een van de beschikbare vergunningen verleend.

 • 3 Indien twee aanvragers aan de eisen, bedoeld in artikel 15, voldoen, stelt de minister door middel van een door de notaris te houden loting vast welke vergunning aan de betreffende aanvrager wordt verleend, tenzij de aanvragers binnen één week onderling tot overeenstemming komen over de verdeling van de vergunningen.

 • 4 Aan de in het tweede en derde lid bedoelde aanvragers wordt in geval een waarborgsom is gestort, deze waarborgsom vermeerderd met de rente van een éénmaandsdeposito van de bank, bedoeld in artikel 7, terugbetaald, of wordt in geval ter voldoening van de waarborgsom een bankgarantie is overgelegd, deze bankgarantie teruggegeven.

Artikel 18

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 Indien meer dan twee aanvragers aan de eisen, bedoeld in artikel 15, voldoen, vindt een veiling plaats waaraan de betreffende aanvragers deelnemen.

 • 2 De minister verleent onverwijld de vergunningen aan de aanvragers die op de veiling het gebruiksrecht op de radio-frequenties hebben verworven en met wie een standaardovereenkomst is gesloten.

Artikel 19

[Vervallen per 27-09-2012]

De vergunningen, bedoeld in de artikelen 17 en 18, worden verleend met in achtneming van artikel 13k, achtste lid, onderdeel b, van de wet.

Deze regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

DE

MINISTER

VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 5 van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM

[Vervallen per 27-09-2012]

A. Informatie over de aanvrager

[Vervallen per 27-09-2012]

A.1. Algemeen

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1. Naam van de aanvrager;

 • 2. Rechtsvorm van de aanvrager;

 • 3. Vestigingsplaats van de aanvrager en, als deze niet dezelfde zijn, de statutaire zetel en de zetel van het hoofdbestuur;

 • 4. Beschrijving van het doel en van de feitelijke werkzaamheden van de aanvrager en zijn aandeelhouders;

 • 5. Statuten;

 • 6. Een lijst van degenen die bevoegd zijn de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen, met daarbij vermeld de beperkingen die eventueel met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid gelden;

 • 7. De regelingen voor externe aansprakelijkheid van bij de aanvrager betrokkenen, zoals aandeelhouders en bestuurders, voor daden van de aanvrager, alsmede bijzondere afspraken tussen de aandeelhouders, voor zover deze afwijken van de wettelijke regeling.

A.2. Eigendomsverhoudingen

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1. Beschrijving van de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders;

 • 2. Beschrijving van de zeggenschapsverhoudingen en van alle overeenkomsten die deze verhoudingen beïnvloeden.

A.3. Overeenkomsten met derden

[Vervallen per 27-09-2012]

Alle bestaande en voorgenomen strategische overeenkomsten met derden worden genoemd en beschreven.

A.4. Schriftelijke verklaringen omtrent de juistheid der gegevens

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1. De informatie over de aanvrager gaat vergezeld van schriftelijke verklaringen omtrent de juistheid en de volledigheid van de door de aanvrager verstrekte gegevens, bedoeld onder A.1, A.2 en A.3, verstrekt door een in Nederland gevestigde onafhankelijke advocaat;

 • 2. Uit de bedoelde schriftelijke verklaringen onder A.4.1 blijkt tevens dat:

  • a. de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert, noch een verzoek tot faillietverklaring van de aanvrager is ingediend,

  • b. ten aanzien van de aanvrager geen surséance van betaling is aangevraagd, noch aan de aanvrager surséance van betaling is verleend,

  • c. geen beslag is gelegd op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager.

B. Informatie over de financiële draagkracht van de aanvrager

[Vervallen per 27-09-2012]

B.1. Voorgenomen investeringsbedrag

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1. De aanvrager doet opgaaf van het door hem voorgenomen investeringsbedrag in de aanleg van het fysieke net gedurende de periode van drie jaar na vergunningverlening;

 • 2. Dit voorgenomen investeringsbedrag omvat het totaal van die onderdelen van het fysieke net zoals gespecificeerd in onderdeel D.1. van deze bijlage;

 • 3. Uitsluitend in het geval dat het voorgenomen investeringsbedrag lager is dan het in artikel 15, onderdeel b, onder 4, genoemde bedrag, doet de aanvrager opgave van het voorgenomen investeringsbedrag gespecificeerd naar de onderdelen van het fysieke net zoals omschreven in onderdeel D.1. van deze bijlage, evenals van de onderliggende aannames zoals omschreven in onderdeel D.2. van deze bijlage. Deze opgave gaat vergezeld van een toelichting waarin wordt uiteengezet en aangetoond op welke wijze de aanvrager zal voldoen aan het met betrekking tot de dekkingsgraad in de vergunning bepaalde.

B.2. Bewijsstukken

[Vervallen per 27-09-2012]

Het onder B.1.1. door de aanvrager opgegeven voorgenomen investeringsbedrag gaat vergezeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager over de voor dit investeringsbedrag benodigde financiële middelen kan beschikken, of indien dit investeringsbedrag hoger is dan driehonderd miljoen gulden, in ieder geval over financiële middelen ter grootte van driehonderd miljoen gulden kan beschikken.

C. Kennis en ervaring benodigd om de continuïteit van aanleg, instandhouding en exploitatie van de desbetreffende telecommunicatie-infrastructuur te waarborgen

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1. Beschrijving van de kennis en ervaring op het gebied van de aanleg, instandhouding en exploitatie van cellulaire telefonienetten waarover de aanvrager de beschikking heeft. De ervaring in landen, aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kan zijn opgedaan met DCS 1800 dan wel met vergelijkbare systemen/netten (bv. GSM of andere cellulaire netten).

 • 2. Een zo volledig mogelijke beschrijving door wie en op welke wijze ervaring ter beschikking van de aanvrager wordt gesteld, vergezeld van de daarop betrekking hebbende overeenkomsten voor zover die niet reeds worden verstrekt.

D. Specificatie van de onderdelen van het fysieke net en de onderliggende aannames en netgrootheden

[Vervallen per 27-09-2012]

Dit onderdeel van de bijlage geeft onder D.1 weer welke onderdelen onder de term “het fysieke net” worden begrepen. Uitsluitend indien onderdeel B.1.3. van deze bijlage van toepassing is, bevat de aanvraag de invulling van de onder D.1 weergegeven tabellen, evenals de invulling van de onder D.2 genoemde onderliggende aannames en netgrootheden. Daarbij gaan in dit geval de tabellen, aannames en netgrootheden vergezeld van een toelichting waarin wordt uiteengezet en aangetoond op welke wijze de aanvrager zal voldoen aan het met betrekking tot de dekkingsgraad in de vergunning bepaalde.

De op te geven informatie voldoet aan de volgende specificaties:

 • a. Alle financiële cijfers worden gepresenteerd in Nederlandse guldens, exclusief BTW.

 • b. Alle financiële cijfers worden in vaste waarden (prijzen 1997) weergegeven.

 • c. De rekenkundige aanname voor wisselkoersen is een constante waarde gedurende de periode van drie jaar na vergunningverlening en is gelijk aan de door De Nederlandsche Bank openbaar gemaakte wisselkoersen op 1 december 1997.

D.1. Specificatie van de onderdelen van het fysieke net

[Vervallen per 27-09-2012]

tabel 1. De investeringen in netapparatuur (in NLG 1000)
 

Onderdeel

jaar 1

jaar 1 + jaar 2

jaar 1 + jaar 2 + jaar 3

aantal eenheden na 3 jaar

1.

TRX

       

2.

BTS

       

3.

BSC

       

4.

MSC

       

5.

HLR

       

6.

OMC

       

7.

Totale investering

       

Toelichting:

1.

TRX

= Transceiver

2.

BTS

= Base Transceiver Station

3.

BSC

= Base Station Controller

4.

MSC

= Mobile Switching Center

5.

HLR

= Home Location Register

6.

OMC

= Operations & Maintenance Center

7.

Totale investering

= Sommatie van de onderdelen 1. t/m 6.

N.B.

De investeringen in netapparatuur zijn inclusief software nodig voor de deugdelijke (samen)werking van de onderdelen, evenals voor het genereren van data ter verdere verwerking door billing- en netmanagementsystemen.

tabel 2. Kosten huurlijnen tussen MSC en BSC (in NLG 1000)
   

jaar 1

jaar 1 + jaar 2

jaar 1 + jaar 2 + jaar 3

8.

Aantal

     

9.

Tarief

     

10.

Aansluitkosten

     

11.

Totale kosten huurlijnen

     

Toelichting:

8.

Aantal

= Aantal huurlijnen ter overbrugging van de afstand tussen de MSCs en BSCs

9.

Tarief

= Jaartarief per huurlijn (gemiddeld over de toegepaste capaciteitsklassen en afstanden)

10.

Aansluitkosten

= Totaal aan vaste kosten verbonden met deze huurlijnen

11.

Totale kosten huurlijnen

= (8. x9.) + 10.

Capaciteitsklasse(n) van deze huurlijnen (in kbit/s)

 
tabel 3. Kosten huurlijnen tussen BSC en BTS (in !\ILG 1000)
   

jaar 1

jaar 1 + jaar 2

jaar 1 + jaar 2 + jaar 3

12.

Aantal

     

13.

Tarief

     

14.

Aansluitkosten

     

15.

Totale kosten huurlijnen

     

Toelichting:

12.

Aantal

= Aantal huurlijnen ter overbrugging van de afstand tussen de BSCs en BTSs

13.

Tarief

= Jaartarief per huurlijn (gemiddeld over de toegepaste capaciteitsklassen en afstanden)

14.

Aansluitkosten

= Totaal aan vaste kosten verbonden met deze huurlijnen

15.

Totale kosten huurlijnen

= (12. x 13.) + 14.

Capaciteitsklasse(n) van deze huurlijnen (in kbit/s)

 
tabel 4. Totale investeringen in het fysieke net (in NLG 1000)
   

jaar 1

jaar 1 + jaar 2

jaar 1 + jaar 2 + jaar 3

7.

{totalen tabel 1.}

     

11.

{totalen tabel 2.}

     

15.

{totalen tabel 3.}

     

16.

Totale investeringen in het fysieke net

     

D.2. Onderliggende aannames en netgrootheden

[Vervallen per 27-09-2012]

Indien onderdeel B.1.3. van deze bijlage van toepassing is, betreffen de door de aanvrager op te geven onderliggende aannames en netgrootheden in ieder geval (op te geven waarden gelden voor de situatie op het moment van drie jaar na vergunningverlening):

 • 1. De gemiddelde cel-diameter (te bepalen uit de totale dekking en het aantal basisstations);

 • 2. De karakteristiek van het cel-herhaalpatroon;

 • 3. De verkeerscapaciteit per MSC, in erlang;

 • 4. De voorgenomen dekkingsgraad van het fysieke net op het moment van drie jaar na vergunningverlening, voorzover deze afwijkt van het voorgeschreven minimum;

 • 5. Het gebruik van full- of half-rate codec;

 • 6. Het gebruik van eigen straalverbindingen ter overbrugging van de afstanden tussen MSCs, BSCs en BTSs .

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1500 gecombineerd met GSM

[Vervallen per 27-09-2012]

Overeenkomst bedoeld in artikel 13h lid 7 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen betreffende het gebruik van frequenties

[Vervallen per 27-09-2012]

Inhoud

Artikel 1:

Definities

Artikel 2:

Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 3:

Duur van de overeenkomst en Gebruiksrecht

Artikel 4:

Vergoeding

Artikel 5:

Ontbinding van rechtswege

Artikel 6:

Schadevergoeding ingeval van ontbinding van rechtswege

Artikel 7:

Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 8:

Wijziging, aanpassing van de overeenkomst

Artikel 9:

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 10:

Bijlagen

Artikel 11:

Datum totstandkoming overeenkomst

Overeenkomst bedoeld in artikel 13h lid 7 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen betreffende het gebruik van frequenties

[Vervallen per 27-09-2012]

Ondergetekenden:

 • A. De Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Verkeer en Waterstaat, hierna te noemen: “De Staat”

en

 • B. De ... (naam rechtspersoon) naar ... (het recht van één van de Lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige staten die partij zijn bij de Europese economische ruimte) recht, (gevestigd en kantoorhoudende te) , (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door...), hierna te noemen: “De Gebruiksgerechtigde”

Overwegende

 • -

  De Wet op de telecommunicatievoorzieningen, hierna: de wet, is gewijzigd in verband met de invoering van het veilen van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele telecommunicatie (Stb. 1997, 566 en Stb. 1997, 567);

 • -

  Ingevolge artikel 13a e.v. van de wet wordt door de Minister van Verkeer en Waterstaat, hierna: de Minister, op aanvraag vergunning verleend voor de aanleg en instandhouding van telecommunicatie-infrastructuur voor het verzorgen van openbare mobiele telecommunicatiediensten door middel van DCS 1800 en door middel van DCS 1800 gecombineerd met GSM;

 • -

  De Minister heeft vastgesteld welke radiofrequenties voor DCS 1800 en GSM beschikbaar zijn;

 • -

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13h lid 5 van de wet is het gebruiksrecht op de radiofrequenties die voor de uitvoering van een vergunning voor DCS 1800 gecombineerd met GSM of op de radiofrequenties die voor de uitvoering van een vergunning voor DCS 1800 ter beschikking zijn, toegekend via een veiling;

 • -

  De Gebruiksgerechtigde heeft voldaan aan de door de Minister vastgestelde eisen om te worden toegelaten tot de Veiling;

 • -

  Door de Gebruiksgerechtigde is op de Veiling het hoogste bod uitgebracht;

 • -

  Deze overeenkomst is de standaardovereenkomst als bedoeld in artikel 13h lid 7 van de wet;

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 27-09-2012]

In deze overeenkomst worden de navolgende definities met een hoofdletter aangeduid. Dit betreft:

Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst

[Vervallen per 27-09-2012]

De Staat verleent aan de Gebruiksgerechtigde voor de duur als beschreven in artikel 3 van deze overeenkomst het Gebruiksrecht, welk recht de Gebruiksgerechtigde aanvaardt;

Artikel 3. Duur van de overeenkomst en Gebruiksrecht

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 3.1 Deze overeenkomst komt tot stand op de datum dat de Veilingmeester vaststelt dat de Gebruiksgerechtigde het hoogste bod heeft uitgebracht en geldt voor de door de Minister bepaalde termijn, tenzij deze overeenkomst eerder wordt ontbonden of met schriftelijke instemming van beide partijen wordt beëindigd.

 • 3.2 Het Gebruiksrecht van een Frequentie voor een Vergunning vangt aan op de datum dat aan de Gebruiksgerechtigde een Vergunning is verleend. Het Gebruiksrecht van een Frequentie eindigt op de datum waarop deze overeenkomst eindigt. Het Gebruiksrecht ziet uitsluitend op het gebruik van de radio-frequenties waarvoor een Vergunning is verleend.

 • 3.3 Indien de Minister op grond van art. 13k lid 8 van de wet het moment waarop de Frequentie mag worden gebruikt, heeft uitgesteld, is lid 2 niet van toepassing. In dit geval vangt het Gebruiksrecht voor een Vergunning aan op de datum die de Minister op grond van art. 13k lid 8 van de wet heeft vastgesteld onder de voorwaarde dat aan de Gebruiksgerechtigde een Vergunning is verleend. Het Gebruiksrecht van een Frequentie eindigt op de datum waarop deze overeenkomst eindigt. Het Gebruiksrecht ziet uitsluitend op het gebruik van de radio-frequenties waarvoor een Vergunning is vrrleend.

Artikel 4. Vergoeding

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 4.1 De Gebruiksgerechtigde is voor het Gebruiksrecht een vergoeding van f ... verschuldigd.

 • 4.2 De in 4.1 beschreven vergoeding dient uiterlijk binnen veertien kalenderdagen volgend op de datum waarop deze overeenkomst tot stand is gekomen te zijn gecrediteerd op.

  rekeningnummer:

  22.58.00.926, F. van Lanschot bankiers N.V., Den Haag

  ten name van:

  mr. P. van Dullemen

  onder vermelding van:

  “DCS 1800/GSM-veilingbod” c.q. “DCS 1800- veilingbod”

 • 4.3 Indien de in artikel 4.1 genoemde vergoeding niet, niet geheel of niet tijdig wordt betaald, is de Gebruiksgerechtigde in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Artikel 5. Ontbinding van rechtswege

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 5.1 Deze overeenkomst is van rechtswege ontbonden:

  • a) op de datum waarop het besluit van de Minister inhoudende de intrekking van de aan de Gebruiksgerechtigde verstrekte Vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet van kracht wordt;

  • b) in het in artikel 4.3 beschreven geval.

 • 5.2 Indien deze overeenkomst wordt ontbonden op grond van het bepaalde in het vorige lid, ontstaan er voor de Staat geen ongedaanmakingsverbintenissen met betrekking tot de door Gebruiksgerechtigde betaalde vergoedingen of delen daarvan. De Staat is in die situatie evenmin gehouden tot het vergoeden van enigerlei schade.

Artikel 6. Schadevergoeding ingeval van ontbinding van rechtswege

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 6.1 In geval van ontbinding op één van de in artikel 5.1 genoemde gronden is de Gebruiksgerechtigde verplicht de schade die de Staat dientengevolge lijdt of zal lijden te vergoeden.

 • 6.2 In geval van ontbinding op grond van het in artikel 4.3 bepaalde (niet/niet geheel of niet tijdig betalen van de vergoeding) bestaat de schade die de Staat lijdt in ieder geval uit het verschil tussen de in artikel 4.1 genoemde vergoeding en de vergoeding die door een andere partij wordt betaald voor het Gebruiksrecht van de Frequentie, zulks onverminderd het recht van de Staat op volledige schadevergoeding.

 • 6.3 De schadevergoedingsvordering van de Staat wordt verrekend met al hetgeen de Staat uit welken hoofde dan ook (zoals waarborgsommen e.d.) aan de Gebruiksgerechtigde verschuldigd mocht zijn of worden.

Artikel 7. Overdracht van rechten en verplichtingen

[Vervallen per 27-09-2012]

De Gebruiksgerechtigde is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat, Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Aan een eerder verleende toestemming kunnen bij een volgend verzoek om toestemming geen rechten worden ontleend.

Artikel 8. Wijziging, aanpassing van de overeenkomst

[Vervallen per 27-09-2012]

Deze overeenkomst kan niet worden aangepast of gewijzigd, behoudens schriftelijke instemming van beide partijen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;

 • 9.2 leder geschil tussen partijen terzake van deze overeenkomst of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ’s Gravenhage.

Artikel 10. Bijlagen

[Vervallen per 27-09-2012]

Bij deze overeenkomst behoort de volgende bijlage die daarvan onderdeel uitmaakt:

 • -

  Beschrijving.

Artikel 11. Datum totstandkoming overeenkomst

[Vervallen per 27-09-2012]

Door de Veilingmeester is op ...... vastgesteld dat door de Gebruiksgerechtigde het hoogste bod is uitgebracht. Op die datum is deze overeenkomst derhalve tot stand gekomen.

Getekend in tweevoud te ..... op ......

De Staat

De Gebruiksgerechtigde

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM

[Vervallen per 27-09-2012]

MODEL BANKGARANTIE

De ondergetekende:

...(naam bank)1, rechtspersoon naar ... (het recht van één van de Lid-Staten van de Europese Unie of van één van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte)... recht, waaraan door de nationale toezichthouder voor banken (naam toezichthoudende instelling) een zogenaamde “European license” is toegekend en die beschikt over een zogenaamd “AA-rating” van “Moody’s Investors Service” of van “Standard & Poor’s Bank Ratings Service”, en waarvan de zetel is gevestigd te ... (in één van de Lid-Staten van de Europese Unie of in één van de overige staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte), mede kantoorhoudende te ..., aan de ... (postcode + adres bank), hierna te noemen: “de Bank”;

In aanmerking nemende:

 • A. De Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Verkeer en Waterstaat, hierna te noemen: “de Staat”;

en

 • B. ... (naam Aanvrager), rechtspersoon naar ... recht (naar het recht van één van de Lid- Staten van de Europese Unie of van één van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte), waarvan de zetel is gevestigd te ..., kantoorhoudende te ..., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..., hierna te noemen: “de Aanvrager”;

 • -

  dat Artikel 13a van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (hierna: Wtv), bepaalt dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op aanvraag vergunning wordt verleend voor de aanleg en instandhouding van openbare telecommunicatieinfrastructuur;

 • -

  dat de Aanvrager voornemens is een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 13a Wtv in te dienen;

 • -

  dat artikel 8 van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM bepaalt dat de Aanvrager een waarborgsom dient te voldoen. Deze waarborgsom bedraagt f 10.000.000,-- (zegge: tien miljoen gulden);

 • -

  dat artikel 8 van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 bepaalt dat de aanvrager een waarborgsom dient te voldoen voor elk van de vergunningen die hij wenst te verwerven. Deze waarborgsom bedraagt f 300.000,-- (zegge: driehonderdduizend gulden);

 • -

  dat de Aanvrager conform artikel 8 van ... (Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 of Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM) de waarborgsom wenst te voldoen door overlegging van een bankgarantie overeenkomstig het model als bedoeld in bijlage 3 van die regeling;

Verklaart:

 • 1. Hierbij als eigen zelfstandige verplichting zich tot een bedrag van ... (zegge: ...), onherroepelijk en met inachtneming van het hierna bepaalde garant te stellen tegenover de Staat voor de stipte, nakoming door de Aanvrager van de verplichtingen die op de Aanvrager jegens de Staat rusten in verband met verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 13a Wtv;

 • 2. De Bank verbindt zich op eerste schriftelijke verzoek van of namens de Staat zonder overlegging van enige documenten aan de Staat te voldoen het bedrag, dat de Staat schriftelijk verklaart ter zake opeisbaar van de Aanvrager te vorderen hebben met dien verstande, dat de Bank nimmer gehouden is aan de Staat meer te voldoen dan het hiervoor vermelde maximumbedrag.

 • 3. Deelberoepen onder deze garantie zijn mogelijk. Het maximumbedrag van deze garantie wordt met een bedrag gelijk aan elk deelberoep verlaagd.

 • 4. In geval van faillissement van de Aanvrager zal de Bank na een termijn van drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing waarbij de Aanvrager in staat van faillissement werd verklaard, aan de Staat voldoen hetgeen de Staat schriftelijk verklaart ter zake van de overeenkomst van de Aanvrager opeisbaar en betaalbaar onder deze bankgarantie van de Aanvrager te vorderen te hebben met inachtneming van het maximumbedrag van deze garantie, tenzij de curator binnen voornoemde termijn van drie maanden de Staat heeft gedagvaard in een gerechtelijke procedure teneinde de juistheid en de hoogte van de voornoemde vordering van de Staat te doen vaststellen, in welk geval de bank zal overgaan tot betaling tegen overlegging van een afschrift van een eindbeslissing van een Nederlandse rechter gewezen in een procedure tussen de Staat en de curator en voor het overige tegen overlegging van het document conform artikel 2.

 • 5. Deze Bankgarantie eindigt zesentwintig weken nadat de procedure voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in artikel 13a Wtv is aangevangen, tenzij de Staat vóór dit tijdstip de Bank schriftelijk in kennis heeft gesteld een vordering op de Aanvrager te hebben, in welk geval deze garantie eindigt drie maanden nadat:

  • a: een arbitraal vonnis is gewezen;

  • b: een bindend advies is gewezen:

  • c: de akte van minnelijke regeling door elk der partijen is ondertekend;

  • d: drie maanden zijn verstreken na het in kracht van gewijsde zijn gegaan van de beslissing, waarbij de Aanvrager in staat van faillissement werd verklaard, tenzij een procedure als in artikel 4 bedoeld aanhangig is gemaakt, in welk geval de bankgarantie eindigt drie maanden nadat de uitspraak in laatstbedoelde rechterlijke procedure in kracht van gewijsde is gegaan.

 • 6. Een vordering tot vernietiging of een aanhangig gemaakt request civiel staat niet in de weg aan het recht van de Staat op betaling onder deze bankgarantie. Een vordering bij de burgerlijke rechter omtrent een bindend advies – indien en voor zover een dergelijke vordering mogelijk is – staat niet in de weg aan het recht van de Staat op betaling onder deze bankgarantie.

 • 7. Deze bankgarantie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen ter zake van deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage.

 • 8. Na beëindiging van de bankgarantie dient deze akte aan de bank te worden geretourneerd met de mededeling, dat de bankgarantie is geëindigd.

PLAATS:

DATUM:

De bank:

 1. hetgeen in het bovenstaande cursief is gedrukt dient door de Bank te worden ingevuld.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina