Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte provincie Noord-Holland 2011

[Regeling vervallen per 03-03-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 02-03-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 februari 2011, nr. 5686038/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de provincie Noord-Holland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland van 3 januari 2011 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Kennemerland en de hoofdofficier van justitie te Haarlem;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-03-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 03-03-2016]

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder provincie Noord-Holland in dienst van de provincie Noord-Holland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 03-03-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 03-03-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 03-03-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 03-03-2016]

  • 1 De directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 03-03-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 03-03-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte provincie Noord-Holland 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina