Wijzigingsregeling Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen

Geldend van 03-03-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 februari 2011, nr. GMT-VDG 3050840, houdende wijziging van de Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

Artikel II

De in artikel I bedoelde prijslijsten zullen worden gebruikt met ingang van de 28e herijking van de maximumprijzen van geneesmiddelen.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina