Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2011

[Regeling vervallen per 03-03-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 02-03-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 februari 2011, nr. 5686442/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Kerkrade

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Kerkrade van 18 januari 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Maastricht en de korpschef van de regiopolitie Limburg-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-03-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 03-03-2016]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker Toezicht & Handhaving in dienst van de afdeling Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Kerkrade, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 03-03-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 03-03-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 03-03-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 03-03-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 03-03-2016]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Kerkrade brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 03-03-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de afdeling Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Kerkrade in de functie van medewerker Openbare Orde & Veiligheid, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 03-03-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 03-03-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 februari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina