Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch [...] verkeer met de Belastingdienst met gebruik van Digipoort

[Regeling vervallen per 20-06-2013.]
Geldend van 26-02-2011 t/m 19-06-2013

Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst met gebruik van Digipoort

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Met dit besluit wordt kenbaar gemaakt (zie afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht) dat voor het elektronisch berichtenverkeer met gebruik van Digipoort de elektronische weg tussen belanghebbenden en de inspecteur is geopend en welke specifieke eisen daarvoor gelden. Er gelden specifieke voorwaarden voor de indiening van een verkorte aangifte inkomstenbelasting voor binnenlands belastingplichtige ondernemers en een verkorte aangifte vennootschapsbelasting. Onder meer de voorwaarde dat de fiscale dienstverlener of koepelorganisatie een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst heeft gesloten.

1. Elektronisch berichtenverkeer met gebruik van Digipoort

[Vervallen per 20-06-2013]

1.1. Beschrijving Digipoort en XBRL

[Vervallen per 20-06-2013]

 • Digipoort

  Digipoort is een generieke overheidsvoorziening voor informatie-uitwisseling en ontvangst van elektronische berichten geadresseerd aan een specifiek overheidsorgaan, het ‘elektronische postkantoor’. Digipoort ontvangt het bericht, verzorgt de controle op een aantal eisen aan het bericht en bevestigt namens het geadresseerde overheidsorgaan de ontvangst van het bericht. Bij elektronisch berichtenverkeer met gebruik van Digipoort is een digitaal certificaat verplicht.

 • XBRL

  XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een open standaard voor het digitaal uitwisselen van bedrijfsgegevens en rapportages. Deze standaard zorgt ervoor dat gegevens eenvoudig worden verzameld, uitgewisseld en bewerkt.

1.2. Openstelling elektronisch berichtenverkeer

[Vervallen per 20-06-2013]

De elektronische weg wordt opengesteld voor het volgende berichtenverkeer met gebruik van Digipoort en XBRL.

 • Aangifte inkomstenbelasting voor binnenlands belastingplichtige particulieren

 • Aangifte inkomstenbelasting voor binnenlands belastingplichtige ondernemers

 • Verkorte aangifte inkomstenbelasting voor binnenlands belastingplichtige ondernemers

 • Aangifte vennootschapsbelasting

 • Verkorte aangifte vennootschapsbelasting

 • Aangifte omzetbelasting voor binnenlandse ondernemers

 • Aangifte omzetbelasting / intracommunautaire leveringen en prestaties

2. Voorwaarden voor de indiening van een verkorte aangifte inkomstenbelasting voor binnenlands belastingplichtige ondernemers

[Vervallen per 20-06-2013]

De volgende voorwaarden gelden voor de indiening van een verkorte aangifte inkomstenbelasting voor binnenlands belastingplichtige ondernemers.

 • De aangifte wordt ingediend door een fiscaal dienstverlener;

 • De fiscaal dienstverlener of koepelorganisatie heeft een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst afgesloten en de aangifte vooraf aangemeld;

 • Er mag geen verkorte aangifte ingediend worden als de ondernemer:

  • in het jaar waarover aangifte wordt gedaan gestart is met zijn onderneming;

  • (gedeeltelijk) zijn onderneming heeft gestaakt;

  • aangifte doet voor een medegerechtigde in een cv;

  • een beroep doet op de geruisloze doorschuifregeling;

  • zijn onderneming omzet in een BV of NV;

  • zijn onderneming onderbrengt in een samenwerkingsverband;

  • de regeling voor scheepvaart- of film-cv’s toepast;

  • aangifte doet voor winst uit zeescheepvaart (tonnageregeling).

3. Voorwaarden voor de indiening van een verkorte aangifte vennootschapsbelasting

[Vervallen per 20-06-2013]

De volgende voorwaarden gelden voor de indiening van een verkorte aangifte vennootschapsbelasting.

 • De aangifte wordt ingediend door een fiscaal dienstverlener;

 • De fiscaal dienstverlener of koepelorganisatie heeft een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst afgesloten en de aangifte vooraf aangemeld;

 • De belastingplichtige is een ‘kleine’ rechtspersoon zoals omschreven in artikel 396, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek indien hij op twee opeenvolgende balansdatums voldoet aan minimaal twee van de volgende eisen:

  • a) De waarde van de activa volgens de balans met toelichting is, op basis van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet hoger dan € 4.400.000.

  • b) De netto-omzet over het boekjaar is niet hoger dan € 8.800.000.

  • c) Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is lager dan 50.

  Er mag geen verkorte aangifte ingediend worden als de onderneming:

  • opgericht is in het jaar waarover aangifte wordt gedaan;

  • aangifte doet in een andere valuta dan de euro;

  • gebruikmaakt van de deelnemingsverrekening voor beleggingsdeelnemingen;

  • internationale houdster-, licentie-, of financieringsactiviteiten verricht;

  • het 'Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001' toepast;

  • het 'Besluit beleggingsinstellingen' toepast;

  • aangifte doet voor winst uit zeescheepvaart (tonnageregeling).

4. Ontvangstbevestiging

[Vervallen per 20-06-2013]

Als moment van ontvangst door de Belastingdienst geldt het moment dat het bericht door Digipoort is ontvangen. Na ontvangst stelt Digipoort een ontvangstbevestiging beschikbaar, die met het eerder gebruikte certificaat moet worden opgehaald.

5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-06-2013]

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 • 2. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2011

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina