Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2011

[Regeling vervallen per 01-03-2012.]
Geldend van 25-02-2011 t/m 29-02-2012

Regeling van het College voor examens van 15 februari 2011, nr. Cve-10.0136, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2012]

Het College voor examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2011

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage Behorende bij artikel 1 van de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2011, van 15 februari 2011, nummer cve-10.0136

[Vervallen per 01-03-2012]

Vak/niveau

basis-beroepsgerichte leerweg

kader-beroepsgerichte leerweg1

gemengde leerweg

theoretische leerweg

h.a.v.o. vernieuwde profielen

v.w.o. vernieuwde profielen

v.w.o. bezem- kandidaten oude profiel programma

 

v.m.b.o

v.m.b.o

v.m.b.o

v.m.b.o

     

aardrijkskunde BB papier

x

           

aardrijkskunde

           

x

Arabisch

x

x

x

x

x

x

x

biologie BB papier

x

           

dans2

   

x

x

     

drama 2

   

x

x

     

Duits BB papier

x

           

economie BB papier

x

           

economie 1

           

x

Engels papier

x

           

filosofie

       

x

   

Frans3

x

x

         

Fries

   

x

x

x

x

x

geschiedenis BB papier

x

           

Grieks

         

x

x

handenarbeid

           

x

handvaardigheid

       

x

x

 

kunst (algemeen)4

         

x

 

maatschappijleer

           

x

maatschappijleer II BB papier

x

           

maatschappijwetenschappen

         

x

 

muziek5

   

x

x

x

x

x

nask 1 BB papier

x

           

natuurkunde 1

           

x

Nederlands papier

x

           

Russisch

       

x

x

x

scheikunde 1

           

x

Spaans

x

x

x

x

x

x

x

tekenen

       

x

x

x

textiele vormgeving

       

x

x

 

textiele werkvormen

           

x

Turks

x

x

x

x

x

x

x

wiskunde papier

x

           

wiskunde A1,2

           

x

wiskunde B1

           

x

wiskunde B1,2

           

x

1Dit rooster geldt niet voor scholen die deelnemen aan de pilot ‘Flexibele en digitale c.e.’s algemene vakken KB’. In de Voorlichtingsbrochure ‘Flexibele en digitale centrale examens 2011’ staat op welke wijze deze pilot-scholen inhalen en herkansen organiseren. Zie de September mededeling paragraaf I.4.1.2 op Examenblad.nl

2De vakken dans GT en drama GT worden in het tweede tijdvak afgenomen in ExamenTester. Dit als gevolg van het feit dat het ET-examen in 2011 standaard is bij dans GT en drama GT. Zie voorlichtingsbrochure ‘digitale centrale examens 2011 op een vast moment’. Zie de September mededeling paragraaf I.4.1.2 op Examenblad.nl

3Het betreft Frans BB voor die scholen die niet met alle algemene vakken deelnemen aan de digitale centrale examens BB.

4Kunst (algemeen) vwo wordt in het tweede tijdvak als aangewezen vak afgenomen in Examentester.

5Muziek vmbo GT wordt in het tweede tijdvak als aangewezen vak afgenomen op papier met behulp van Autoplay zoals aangegeven in de voorlichtingsbrochure ‘digitale centrale examens 2011 op een vast moment’. Zie de September mededeling paragraaf I.4.1.2 op Examenblad.nl.

GL beroepsgericht

   

GL

       
     

vmbo

       

transport en logistiek

   

x

       

voertuigentechniek

   

x

       

plantenteelt

   

x

       

groene ruimte

   

x

       

bloembinden en -schikken

   

x

       

dierhouderij & verzorging

   

x

       

verwerking agrarische producten

   

x

       

landbouw-breed

   

x

       
Terug naar begin van de pagina