Regeling tegemoetkoming groentetelers Moerdijk

[Regeling vervallen per 31-12-2011.]
Geldend van 24-02-2011 t/m 30-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 februari 2011, nr. 186066, houdende de vaststelling van een regeling op grond waarvan een tegemoetkoming kan worden uitgekeerd aan telers van vollegrondsgroente Moerdijk

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan op aanvraag aan een ondernemer die vollegrondgroente teelt een tegemoetkoming in inkomstenderving verstrekken voor zover de inkomstenderving het rechtstreekse gevolg is van het feit dat hij:

  • a. in de periode 5 januari 2011 tot en met 24 januari 2011, ter opvolging van de overheidsadviezen inzake de consumptie van groenten, die naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk zijn gegeven, vollegrondsgroente die was geteeld op een perceel dat is gelegen binnen het gebied, aangegeven op de in bijlage 1 opgenomen kaart, niet in de handel heeft gebracht en ook na die periode niet in de handel heeft gebracht vanwege het feit dat de producten op 25 januari 2011 vanwege kwaliteitsverlies niet meer verhandelbaar waren;

  • b. in de periode 5 januari 2011 tot en met 18 januari 2011, ter opvolging van de overheidsadviezen inzake de consumptie van groenten, die naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk zijn gegeven, vollegrondsgroente die was geteeld op een perceel dat is gelegen binnen het gebied, aangegeven op de in bijlage 2 opgenomen kaart, niet in de handel heeft gebracht en ook na die periode niet in de handel heeft gebracht vanwege het feit dat de producten op 19 januari 2011 vanwege kwaliteitsverlies niet meer verhandelbaar waren.

 • 2 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden verstrekt indien de ondernemer:

  • a. Chemie-Pack aansprakelijk heeft gesteld voor de inkomstenderving en de vordering op Chemie-Pack die verband houdt met de inkomstenderving wegens het niet in de handel brengen van de vollegrondsgroente, om niet heeft gecedeerd aan de Staat der Nederlanden;

  • b. schriftelijk heeft verklaard dat hij niet reeds uit anderen hoofde een tegemoetkoming heeft ontvangen voor de inkomstenderving, en

  • c. schriftelijk heeft verklaard dat hij – behoudens zijn aanvraag op grond van deze regeling –afziet van iedere aanspraak jegens de Staat der Nederlanden voor vergoeding van de inkomstenderving.

 • 3 De hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, is het product van het aantal eenheden niet op de markt gebrachte vollegrondsgroente en de in bijlage 3 opgenomen prijs per eenheid.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Een aanvraag tot verlening van een tegemoetkoming wordt ingediend bij het Productschap Tuinbouw met gebruikmaking van een daartoe door de het Productschap Tuinbouw verstrekt formulier.

 • 2 Een volledige aanvraag tot verlening van de tegemoetkoming wordt ingediend uiterlijk 31 maart 2011. De beslistermijn start na die datum.

 • 3 Een aanvraag tot verlening van de tegemoetkoming gaat ten minste vergezeld van een door een taxateur opgesteld taxatierapport waarin per soort vollegrondsgroente:

  • a. is aangegeven en met bewijs is onderbouwd het aantal eenheden vollegrondsgroente dat niet in de handel is gebracht;

  • b. indien de vollegrondsgroente waarop de aanvraag ziet, is geteeld in het gebied, aangegeven op de in bijlage 1 opgenomen kaart, bewijs wordt geleverd van het feit dat de groente, op 25 januari 2011 vanwege kwaliteitsverlies niet meer verhandelbaar was;

  • c. indien de vollegrondsgroente waarop de aanvraag ziet, is geteeld in het gebied, aangegeven op de in bijlage 2 aangegeven kaart, bewijs wordt geleverd van het feit dat de groente, op 19 januari 2011 vanwege kwaliteitsverlies niet meer verhandelbaar was;

  • d. is aangegeven en met bewijs is onderbouwd welk gedeelte van de vollegrondsgroente voor 5 januari 2011 waren geoogst en na 5 januari 2011 niet in de handel kon worden gebracht;

  • e. is aangegeven en met bewijs is onderbouwd welk gedeelte van de vollegrondsgroente na 5 januari 2011 zijn geoogst en niet in de handel is gebracht of op het land achter is gebleven, en

  • f. is aangegeven en met bewijs is onderbouwd dat de vollegrondsgroente is geteeld op een perceel dat is gelegen binnen het gebied, aangegeven op de in bijlage 1 of 2 opgenomen kaart.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 1,1 miljoen.

 • 2 Indien het totaalbedrag van de voor een tegemoetkoming in aanmerking komende aanvragen het plafond zou overschrijden, worden de aanvragen naar rato gehonoreerd.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2011]

Artikel 5. (mandaat)

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 De voorzitter van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, secretaris van het bestuur van het Productschap Tuinbouw en de plaatsvervangend secretaris van het bestuur van het Productschap Tuinbouw zijn gemachtigd om namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende besluiten als bedoeld in deze regeling.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

  namens deze:

  gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam functionaris.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2011, met dien verstande dat bestaande aanspraken en verplichtingen op grond van deze regeling in stand blijven.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming groentetelers Moerdijk.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Bijlage 3. , behoort bij artikel 1, derde lid

[Vervallen per 31-12-2011]

Soort vollegrondsgroente Prijs per eenheid

[Vervallen per 31-12-2011]

Spruiten

 • geoogst vóór 5 januari 2011 en opgeslagen € 0,60 per kilo

 • geoogst na 5 januari 2011 en niet in de handel gebracht of niet geoogst € 0,40 per kilo

Indien een tegemoetkoming is aangevraagd voor andere vollegrondsgroente bepaalt de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de te hanteren prijs per eenheid

Terug naar begin van de pagina