Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Bussum

[Regeling vervallen per 23-02-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 22-02-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 februari 2011, nr. 5686170/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Bussum in het domein I Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de burgemeester van de gemeente Bussum van 3 januari 2011 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Gooi en Vechtstreek en de hoofdofficier van justitie te Amsterdam;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-02-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 23-02-2016]

De personen, werkzaam in de functie medewerker van de afdeling Kabinet van de burgemeester/toezicht en handhaving in dienst van de gemeente Bussum, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 23-02-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 23-02-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 23-02-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 23-02-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 23-02-2016]

  • 1 De burgemeester van de gemeente Bussum brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 23-02-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in de functie van medewerker van de afdeling Kabinet van de burgemeester/toezicht en handhaving van de gemeente Bussum, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van dit besluit

Artikel 9

[Vervallen per 23-02-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 23-02-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Bussum.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 februari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina