Wijzigingsregeling Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)

Geldend van 22-02-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2011, nr. VGP/VC 3048441, houdende wijziging van de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op:

Besluit:

Artikel II

Producten die voldoen aan hoofdstuk I van deel A, onderdeel 2.1, nummer 13480 van de bijlage bij de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) zoals die luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze regeling, mogen met ingang van 1 maart 2011 niet meer worden vervaardigd en met ingang van 1 juni 2011 niet meer in de handel worden gebracht en worden ingevoerd.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina