Beleidsregels besteedbare middelen beheerskosten CAK inzake Compensatieregeling Eigen Risico

[Regeling vervallen per 04-02-2015.]
Geldend van 20-02-2011 t/m 03-02-2015

Beleidsregels besteedbare middelen beheerskosten CAK inzake de uitvoering van de regeling voor de uitvoering van de compensatie van het eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Beleidsregels besteedbare middelen beheerskosten CAK inzake Compensatieregeling Eigen Risico)

Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 39, derde lid, onderdeel f en artikel 118a, vijfde lid van de Zorgverzekeringswet, alsmede artikel 3a.2 tot en met 3a.4 van het Besluit zorgverzekering;

heeft in zijn vergadering van 6 september 2010 besloten:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2015]

Het college stelt voorafgaand aan elk kalenderjaar met inachtneming van de aanwijzing, bedoeld in artikel 3a.2, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering, het budget beheerskosten bedoeld in artikel 3a.2, tweede lid, van het Besluit zorgverzekering voor het Centraal Administratiekantoor (CAK) vast, onder voorbehoud van de verlaging van het budget die het college vaststelt naar aanleiding van het oordeel van de Nederlands Zorgautoriteit, bedoeld in artikel 3a.4 van het Besluit zorgverzekering.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2015]

Het college keert het beheerskostenbudget, bedoeld in artikel 1, vanaf september van het betreffende kalenderjaar als volgt uit:

  • a. Op de eerste werkdag van september: 20 procent van het budget;

  • b. Op de eerste werkdag van oktober: 30 procent van het budget;

  • c. Op de eerste werkdag van november: 30 procent van het budget;

  • d. Op de eerste werkdag van december: 20 procent van het budget.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2015]

  • 1 Het college stelt binnen twee maanden nadat hij het jaarverslag over het betreffende kalenderjaar van het CAK heeft ontvangen vast of de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 3a.3 van het Besluit zorgverzekering, meer dan 5 procent van de totale beheerskosten van het betreffende jaar bedraagt. Het college vordert het meerdere binnen vier weken na deze vaststelling bij het CAK in.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2015]

  • 1 Indien uit het oordeel van de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in artikel 3a.4 van het Besluit zorgverzekering blijkt dat het CAK op onverantwoorde wijze op zijn beheerskosten bespaart, stelt het college, rekening houdend met dit oordeel, het beheerskostenbudget, bedoeld in artikel 1 opnieuw vast.

  • 2 Na de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, stelt het college opnieuw vast of de egalisatiereserve meer dan 5% van het totale beheerskostenbudget van het betreffende jaar bedraagt. Het college vordert het meerdere binnen vier weken na deze vaststelling in, onder verrekening van het bedrag dat het college, indien van toepassing, op grond van artikel 3, eerste lid, reeds heeft ingevorderd.

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels besteedbare middelen beheerskosten CAK inzake Compensatieregeling Eigen Risico.

Artikel 6

[Vervallen per 04-02-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Plv. Voorzitter Raad van Bestuur,

A. Boer

Terug naar begin van de pagina