Sanctieregeling BES

Geldend van 19-02-2011 t/m heden

Regeling van de minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 februari 2011, nr. DJZ/BR/0085-11, houdende uitbreiding van de werkingssfeer van sanctieregelingen tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Sanctieregeling BES)

De minister van Buitenlandse Zaken,

In overeenstemming met de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3, in samenhang met de artikelen 14 en 14a van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Voor de toepassing van het eerste lid geldt dat bindende EU-rechtshandelingen waarnaar een bepaling krachtens de Sanctiewet 1977 verwijst, van overeenkomstige toepassing zijn in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Terug naar begin van de pagina