Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO BES

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van voorschriften inzake voorzieningen in de huisvesting PO/VO BES (Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO BES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2010, nr. WJZ/236432 (3837), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 78, tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES en artikel 129, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 2010, no. W05.10.0448/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2011, nr. WJZ 256918 (3837), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Bruto vloeroppervlakte basisonderwijs

 • 2 De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling die een school ten minste dient te bevatten, bedraagt 3,5 m2.

Artikel 3. Bruto vloeroppervlakte voortgezet onderwijs

 • 1 Er geldt een vaste voet:

  • a. van 890 m2 per scholengemeenschap ;

  • b. van 890 m2 per school als bedoeld in artikel 1 van de wet, niet zijnde een school voor praktijkonderwijs, die geen deel uitmaakt van een scholengemeenschap;

  • c. van 260 m2 per school voor praktijkonderwijs die geen deel uitmaakt van een scholengemeenschap.

 • 2 De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling die een school voor vwo, voor avo en voor vbo inclusief een of meer afdelingen ten minste dient te bevatten, bedraagt voor de onderscheiden schoolsoorten in vierkante meters:

  a. vwo, avo, vbo

  leerjaar 1 en 2

   7,0

  b. vwo, avo

  leerjaar 3 t/m 6

   5,7

  c. vbo, sectoren zorg en techniek

  leerjaar 3 en 4

  13,0

  d. vbo, overige sectoren

  leerjaar 3 en 4

   7,0

  e. praktijkonderwijs

  alle leerjaren

  10,5

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO BES.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 februari 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zestiende februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina