Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeest 2011

[Regeling vervallen per 25-10-2012.]
Geldend van 17-02-2011 t/m 24-10-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 februari 2011, nr. 5681817/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeest in het domein Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de secretaris de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeestvan 8 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Kennemerland en van de hoofdofficier van justitie te Haarlem;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-10-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 25-10-2012]

De personen, werkzaam in de functie flora- en faunabeheerder of toezichthouder Openbare Ruimte in dienst van de de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeest, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 25-10-2012]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 25-10-2012]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 25-10-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 25-10-2012]

  • 1 De voorzitter van de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 25-10-2012]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij in de functie van flora- en faunabeheerder, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 25-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 25-10-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeest 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 februari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina