Mediabesluit BES

Geldend van 17-02-2011 t/m heden

Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van een mediabesluit voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en aanpassingen van het Besluit televisie- en radioreclame voor sterke drank BES (Mediabesluit BES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2010, nr. WJZ/236425 (8273), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Mediawet BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 2010, no. W05.10.0455/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2011, nr. WJZ 256702 (8273), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

  • 1 Reclameboodschappen voor tabaksprodukten zijn niet gericht tot minderjarigen.

  • 2 Reclameboodschappen voor tabaksprodukten duren niet langer dan dertig seconden.

  • 3 Tussen twee reclameboodschappen voor tabaksprodukten verstrijken ten minste tien minuten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 februari 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zestiende februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina