Regeling internationale activiteiten beeldende kunst

[Regeling vervallen per 07-12-2016.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 06-12-2016

Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving

Vastgesteld door het Bestuur van de Mondriaan Stichting op 14 december 2010

De Mondriaan Stichting ondersteunt organisaties op het gebied van beeldende kunst en vormgeving bij het bereiken van hun publiek. Daarbij hoort ook het stimuleren van de internationale belangstelling voor en afname van kunst en vormgeving uit het Koninkrijk der Nederlanden. Deze regeling is vastgesteld om het beleid op dit punt, zoals dat is vastgelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting, te operationaliseren.

1. doelstelling

[Vervallen per 07-12-2016]

Deze regeling beoogt de positie van hedendaagse beeldende kunst uit het Koninkrijk der Nederlanden internationaal te versterken en de internationale belangstelling ervoor te vergroten door activiteiten en promotie in het buitenland te ondersteunen en te stimuleren.

2. ondersteuningsmogelijkheden

[Vervallen per 07-12-2016]

De Mondriaan Stichting ondersteunt internationale activiteiten op het gebied van hedendaagse beeldende kunst:

 • a. presentaties:

  tentoonstellingen of andere presentatieprojecten in het buitenland van of met (werk van) beeldend kunstenaars en curatoren uit het Koninkrijk der Nederlanden.

 • b. internationale samenwerking (waaronder Arts Collaboratory):

  projecten waarbij organisaties in het Koninkrijk samenwerken met organisaties in het buitenland. Daarbij hebben samenwerkingsprojecten met organisaties uit Azië, Afrika en Zuid Amerika speciale aandacht.

 • c. beurspresentaties:

  standpresentaties door galeries op door de Mondriaan Stichting geselecteerde kunstbeurzen.

 • d. lofts:

  kunstenaars, vormgevers en andere relevante professionals kunnen voor een zakelijk verblijf in New York tegen een onkostenvergoeding gebruik maken van door de Mondriaan Stichting beheerde lofts.

Naast de bovengenoemde ondersteuningsmogelijkheden kunnen ook overige activiteiten worden ondersteund, wanneer zij bijdragen aan de doelstelling.

3. ontvankelijkheid

[Vervallen per 07-12-2016]

 • 1. De aanvraag kan worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten.

 • 2. Bij presentaties moet de aanvraag worden ingediend door de buitenlandse organisatie waar de presentatie plaatsvindt.

 • 3. Beurspresentaties kunnen alleen in behandeling worden genomen als minimaal 40% van het zichtbare standoppervlak betrekking heeft op kunstenaars uit het Koninkrijk.

4. beperkingen

[Vervallen per 07-12-2016]

Uitgesloten van ondersteuning zijn:

 • activiteiten die betrekking hebben op kunstenaars of curatoren die niet in het Koninkrijk der Nederlanden wonen en werken, met uitzondering van kunstenaars met een Nederlandse nationaliteit die woonachtig zijn in het buitenland en die een substantiële bijdrage leveren aan het kunstklimaat in het Koninkrijk.

 • buitenlandse presentaties waarvoor geen aanzienlijk organisatorisch en financieel draagvlak in het buitenland bestaat.

 • Activiteiten waaraan met andere Rijkscultuurmiddelen een bijdrage wordt geleverd (waaronder HGIS-middelen, het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, het Stimuleringsfonds voor Architectuur, SICA dan wel de Netherlands China Arts Foundation).

5. beoordelingscriteria

[Vervallen per 07-12-2016]

 • presentaties en internationale samenwerkingsprojecten worden getoetst op de internationale uitstraling en reputatie van de betrokken buitenlandse organisatie voor de hedendaagse beeldende kunst. Bij de beoordeling van organisaties gevestigd in landen met een beperkte lokale infrastructuur wordt rekening gehouden met de lokale context van deze organisaties. Bij recent opgerichte organisaties en projectorganisaties kan additioneel de betekenis van de activiteit een rol spelen.

 • aanvragen voor beurspresentaties worden niet inhoudelijk getoetst. De Mondriaan Stichting stelt jaarlijks vast voor welke beurzen ondersteuning kan worden aangevraagd.

6. hoogte van de bijdrage

[Vervallen per 07-12-2016]

Voor presentaties beperkt de bijdrage zich tot de kosten voor transport en verzekering tijdens transport van het werk dat getoond zal worden, de reis- en verblijfskosten van de kunstenaar of curator (niet werkzaam bij een universiteit of het kunstvakonderwijs) en eventuele andere professionals wiens aanwezigheid noodzakelijk is en maximaal 50% van de kosten voor een begeleidende publicatie en maximaal 50% van de huur van apparatuur bij de presentatie van (nieuwe) mediaprojecten.

Voor internationale samenwerkingsprojecten beperkt de bijdrage zich tot de reis- en verblijfskosten van de samenwerkingspartners. Voor samenwerkingsprojecten met Arts Collaboratory partners kan maximaal 60% van de relevante projectkosten worden vergoed.

Voor beurspresentaties bedraagt de bijdrage maximaal 40% van de huur van een stand van maximaal 50m2, exclusief inrichtingskosten en lokale belastingen, met een maximale bijdrage van € 3.500 per beurspresentatie.

7. overig

[Vervallen per 07-12-2016]

Als de middelen die de Mondriaan Stichting heeft bestemd voor specifieke activiteiten zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen. De Mondriaan Stichting kan nadere regels stellen ter uitwerking van hetgeen in dit reglement is bepaald.

Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

8. overgangsregeling

[Vervallen per 07-12-2016]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 en vervangt de eerdere Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving. Deze wordt per 31 december 2010 beëindigd.

Alle subsidieverzoeken die voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn ontvangen, worden afgehandeld volgens de op het moment van ontvangst geldende bepalingen, tenzij toepassing van onderhavige regeling gunstiger is.

Het Bestuur van de Mondriaan Stichting

Terug naar begin van de pagina