Instellingsbesluit Innovatieprijs voor de emancipatie van LHBT-personen

[Regeling vervallen per 25-04-2017.]
Geldend van 15-04-2015 t/m 24-04-2017

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 januari 2011, nr. DE/261953, houdende regels voor het instellen van en de werkwijze van de jury voor de Aanmoedigingsprijs voor homo-emancipatie (Instellingsbesluit Aanmoedigingsprijs homo-emancipatie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 25-04-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Innovatieprijs

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 Er is een Innovatieprijs op het gebied van de homo-emancipatie, genaamd de Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

 • 2 De Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen kan eenmaal in de twee jaar worden toegekend aan een persoon, een groep of een instelling die zich inzet of recent heeft ingezet voor een inspirerende activiteit ter verbetering van de positie van homoseksuelen in de samenleving.

 • 3 De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000 en een kunstobject.

Artikel 3. Toekenning

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 De toekenning van de Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen geschiedt door de minister.

 • 2 Alvorens de prijs uit te reiken wint de minister daarover het advies in van de jury die is ingesteld voor de Jos Brink homo-emancipatieprijs.

Artikel 4. Taak jury

[Vervallen per 25-04-2017]

In aanvulling op artikel 2, derde lid, van het Instellingsbesluit jury Jos Brink homo-emancipatieprijs, heeft de jury voorts tot taak uit de voorgedragen kandidaten, conform deze regeling en de selectiecriteria opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, voor 1 april aan de minister een advies uit te brengen waarin zij een kandidaat voordraagt voor de Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Dit advies maakt deel uit van het advies als bedoeld in artikel 6 van het Instellingsbesluit jury Jos Brink homo-emancipatieprijs.

Artikel 5. Aandragen kandidaten

[Vervallen per 25-04-2017]

De minister deelt in een persbericht mede dat belangstellenden voor een bepaalde datum voorstellen aan de jury kunnen doen over mogelijke kandidaten voor de Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

Artikel 7. Advies

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 De minister deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het schriftelijk advies van de jury mee of hij zich met dit advies kan verenigen.

 • 2 Indien de minister zich niet met het advies kan verenigen of de voorgedragen kandidaat kenbaar heeft gemaakt niet voor toekenning van de Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in aanmerking te willen komen, kan de minister de jury verzoeken een nieuw advies uit te brengen.

Artikel 8. Informatieplicht

[Vervallen per 25-04-2017]

De jury verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 9. Toekenning

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 Voor toekenning van de Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen kan niet worden voorgedragen:

  • a. een persoon, groep of instelling die de Jos Brink homo-emancipatieprijs reeds eenmaal heeft ontvangen,

  • b. een persoon, groep of instelling die de Jos Brink homo-emancipatieprijs het betreffende jaar krijgt uitgereikt,

  • c. een persoon die deel uitmaakt van de jury,

  • d. een persoon, groep of instelling die subsidie van het Rijk heeft ontvangen waarmee de voorgedragen activiteit is gefinancierd.

 • 2 Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voordragen.

 • 3 De Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen kan niet worden gesplitst.

Artikel 10. Uitreiking

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1 De uitreiking van de Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen vindt tegelijkertijd plaats met die van de Jos Brink homo-emancipatieprijs.

 • 2 De uitreiking vindt voor de eerste maal plaats in de eerste helft van het jaar 2011.

Artikel 11. Overige bepalingen

[Vervallen per 25-04-2017]

De artikelen 12 tot en met 15 van het Instellingsbesluit jury Jos Brink homo-emancipatieprijs zijn van overeenkomstige toepassing op de werkzaamheden van de jury op de Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-04-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 25-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Innovatieprijs voor de emancipatie van LHBT-personen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage – Selectiecriteria innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen

[Vervallen per 25-04-2017]

 • 1. Het formele criterium: het recent hebben geïnitieerd van een inspirerende activiteit ter bevordering van de sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in de Nederlandse samenleving en/of daarbuiten en daarmee het LHBT-emancipatieproces.

 • 2. De bijdrage heeft betrekking op een onderwerp dat in of voor de LHBT-beweging belangrijk is.

 • 3. De prijs is een aanmoediging voor een persoon, groep of instelling die zich op inspirerende wijze veelbelovend inzet of recent heeft ingezet voor het LHBT-emancipatieproces. De prijs dient ter aanmoediging om deze voorbeeldfunctie voort te zetten.

 • 4. Onder een inspirerende activiteit kan worden verstaan:

  • een baanbrekend initiatief;

  • inspirerend voor anderen;

  • innovatief;

  • een voorbeeld voor anderen dat navolging verdient;

  • een activiteit waaruit durf en moed blijkt;

  • een initiatief met een veelbelovend karakter of bijzonder resultaat.

Terug naar begin van de pagina