Handhavingsbesluit ISO 2011

[Regeling vervallen per 01-02-2015.]
Geldend van 12-02-2011 t/m 31-01-2015

Besluit tot handhaving van het Interdepartementaal Steun Overleg 2011 (Handhavingsbesluit ISO 2011)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 Het ISO is belast met de coördinatie van:

  • a. de vaststelling van het Nederlandse standpunt over Europees beleid en wetgeving op het gebied van staatssteun;

  • b. een inhoudelijk, organisatorisch en procedureel adequate toepassing van Europees beleid, Europese wetgeving en rechtspraak op het gebied van staatssteunin Nederlands beleid, Nederlandse wetgeving en de Nederlandse bestuurspraktijk. Het ISO fungeert daarbij voornamelijk als platform voor informatie-uitwisseling tussen de deelnemers onderling op het gebied van staatssteun.

 • 2 De taken van het ISO worden vervuld conform de Interdepartementale afspraken inzake staatssteun (Staatscourant 17 februari 2006, nr. 35/pag. 19).

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 Het ISO bestaat uit:

  • a. een voorzitter;

  • b. een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door of vanwege iedere minister;

  • c. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie;

  • d. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg;

  • e. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • f. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Unie van Waterschappen.

  • g. een lid op adequaat niveau aan te wijzen door de Stichting Europa decentraal.

 • 2 Er kunnen agendaleden per ministerie worden aangewezen, steeds aan te wijzen door of vanwege de minister.

 • 3 Het hoofd van het Coördinatiecentrum staatssteun van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, is de voorzitter van het ISO.

 • 4 Het secretariaat van het ISO berust bij Bureau Europa van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • 5 Het secretariaat is verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van het ISO.

 • 6 Het ISO kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit zijn midden, werkgroepen instellen.

 • 7 Het ISO kan zijn werkwijze, die van het secretariaat en de in het zesde lid bedoelde werkgroepen nader regelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2015]

Bij het overleg kan een lid of diens plaatsvervanger zich laten vergezellen door een ambtenaar die ter zake van een bepaald onderwerp specifieke deskundigheid bezit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 Het ISO laat zijn functioneren vóór 1 februari 2015 evalueren door een onafhankelijke externe partij.

 • 2 Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan de leden van het ISO.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2011.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 februari 2015.

 • 3 Dit besluit kan voor 1 februari 2015 worden gewijzigd op verzoek van de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant en wordt gezonden aan de leden van het ISO.

’s-Gravenhage, 26 januari 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina