Instellingbesluit Kennisplatform EMV 2010

[Regeling vervallen per 31-12-2014.]
Geldend van 13-02-2011 t/m 30-12-2014

Instellingsbesluit Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid 2010

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M), in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 31-12-2014]

Dit besluit verstaat onder:

 • 1 De Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M),

 • 2 De Ministers: de Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);

 • 3 EMV: Elektromagnetische Velden behorende tot het spectrum van 0 Hz tot en met 300 GHz in relatie tot gezondheid.

Artikel 2. Verlenging instelling

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Er is een Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid ingesteld bij besluit DGM/SAS nr 2007015295, hierna te noemen het Kennisplatform EMV.

 • 2 Het Kennisplatform EMV&G wordt gecontinueerd tot 31 december 2014 in een gewijzigde opzet en zal daarna niet worden verlengd.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Het Kennisplatform EMV heeft tot taak:

  • a. Het actief en passief beschikbaar stellen van informatie over elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid, zodanig dat de maatschappij in brede zin waaronder burgers, pers, professionals van overheden en bedrijfsleven, daarvan kennis kan nemen en gebruik maken.

  • b. Het, op basis van de stand der wetenschap, voorzien in onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde informatie op het gebied van EMV.

 • 2 Het Kennisplatform EMV dient deze taak op objectieve wijze te vervullen, onafhankelijk van belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en vigerend overheidsbeleid.

Artikel 4. Deelnemende organisaties

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 De volgende organisaties nemen deel aan het Kennisplatform EMV:

  • a. Agentschap Telecom;

  • b. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Nederland (GGD Nederland, vereniging voor GGD'en);

  • c. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

  • d. De Nederlandse organisatie voor Toegepast - Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO);

  • e. ZorgOnderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw);

  • f. KEMA.

 • 2 De Staatssecretaris kan, in overleg met de Ministers, ook andere organisaties die een algemene maatschappelijke rol op het gebied van EMV vervullen en die ter zake beschikken over specifieke deskundigheid op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en/of risicocommunicatie verzoeken om deel te nemen in het Kennisplatform EMV.

 • 3 Deelname aan het Kennisplatform EMV houdt in dat een organisatie:

  • a. Middels een vertegenwoordiger op directieniveau deelneemt in het bestuur van het Kennisplatform;

  • b. Medewerking verleent aan één of meer van de andere organen van het Kennisplatform EMV&G, zoals hierna benoemd;

  • c. Bereid is om binnen het Kennisplatform EMV samen te werken met de andere deelnemers teneinde de taak van het Kennisplatform EMV te realiseren;

  • d. Bereid is om binnen de eigen organisatie er zorg voor te dragen en bij de achterban ernaar te streven dat standpunten en boodschappen van het Kennisplatform gerespecteerd worden en niet door eigen communicatie-uitingen worden ondermijnd.

 • 4 De Staatssecretaris legt een gemotiveerd verzoek tot deelname aan een andere dan in het eerste lid genoemde organisaties voor. De deelname gaat in op het moment dat de betreffende organisatie hierop schriftelijk in positieve zin reageert. De deelname kan tussentijds beëindigen door een schriftelijk besluit van de deelnemende organisatie of van de Staatssecretaris, gehoord het bestuur.

Artikel 5. Het bestuur

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 De Staatssecretaris - gehoord hebbende de bestuursleden - benoemt de leden van het bestuur.

 • 2 Iedere deelnemende organisatie draagt een bestuurslid en een plaatsvervangend bestuurslid voor.

 • 3 De Staatsecretaris benoemt de voorzitter van het bestuur. De voorzitter heeft een onafhankelijke status ten opzichte van de deelnemende organisaties en de rijksoverheid. Hij of zij heeft een grote bestuurlijke ervaring en beschikt over een breed maatschappelijk gezag.

 • 4 Het bestuur benoemt uit haar leden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 5 Het bestuur is belast met alle voorkomende bestuurstaken en draagt zorg voor het goed functioneren van het Kennisplatform EMV.

 • 6 De werkwijze van het bestuur is vastgelegd in een reglement. De Staatssecretaris wordt geïnformeerd over wijzigingen in de werkwijze.

 • 7 Het bestuur ziet toe op het onafhankelijk functioneren van het Kennisplatform EMV.

Artikel 6. Het wetenschapsforum

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Het Kennisplatform EMV kent een wetenschapsforum, dat belast is met het op basis van de stand der wetenschap, gevraagd en ongevraagd, formuleren van onafhankelijke en objectieve standpunten over actuele thema’s aangaande EMV, zoals beschreven in artikel 1, derde lid.

 • 2 De voorzitter en de leden worden door het bestuur benoemd.

 • 3 De leden van het wetenschapsforum zijn wetenschappers met erkende deskundigheid op relevante kennisdomeinen.

 • 4 De werkwijze van het wetenschapsforum is vastgelegd in een reglement. Wijzigingen worden vastgesteld door het bestuur.

Artikel 7. Het communicatieforum

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Het Kennisplatform kent een communicatieforum, dat belast is met het verzorgen van de externe communicatie, zowel actief als passief. Het communicatieforum draagt de standpunten van het wetenschappelijk forum uit in een passende vorm.

 • 2 De voorzitter en de leden worden door het bestuur benoemd.

 • 3 De leden van het communicatieforum zijn ervaren op het terrein van communicatie en EMV.

 • 4 De werkwijze van het communicatieforum is vastgelegd in een reglement. Wijzigingen worden vastgesteld door het bestuur.

Artikel 8. Het secretariaat

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Het Kennisplatform EMV heeft een secretariaat bestaande uit:

  • a. Een algemeen secretaris;

  • b. Administratieve en secretariële ondersteuning.

 • 2 Het secretariaat heeft tot taak het ondersteunen van het bestuur en van de fora van het Kennisplatform EMV. De dagelijkse leiding van het secretariaat berust bij de algemeen secretaris. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de algemeen secretaris liggen vast in een instructie. De algemeen secretaris legt verantwoording af aan het bestuur.

 • 3 Het secretariaat draagt zorg voor het organiseren van de inhoudelijke ondersteuning, omvattende:

  • a. Het treffen van een regeling met de deelnemende organisaties voor beschikbaarheid, voor het beantwoorden van vragen en voor deelname aan inhoudelijke vergaderingen;

  • b. Het treffen van een regeling met de deelnemende organisaties of derden voor het uitvoeren van specifieke kennisonderzoeksopdrachten, eventueel op verzoek en op kosten van de aanvrager;

  • c. Het maken van afspraken met ZonMw over het doorgeleiden van onderzoeksvragen op wetenschappelijk gebied.

 • 4 Het Kennisplatform EMV is gehuisvest bij het RIVM te Bilthoven. Het Kennisplatform EMV maakt gebruik van de administratieve en secretariële ondersteuning van het RIVM onder vergoeding van de kosten aan het RIVM. De vergoeding van kosten van ondersteuning aan het RIVM geschiedt conform het goedgekeurde jaarplan en begroting als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van dit Instellingsbesluit.

Artikel 9. De Klankbordgroep EMV

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Het Kennisplatform EMV kent een Klankbordgroep Elektromagnetische Velden en Gezondheid, verder aangeduid met Klankbordgroep EMV. De Klankbordgroep EMV bestaat uit landelijke maatschappelijke organisaties die door het Kennisplatform EMV worden uitgenodigd om te bespreken welke EMV onderwerpen hen bezighouden en welke onderwerpen specifiek aandacht behoeven van het Kennisplatform EMV.

 • 2 De Klankbordgroep EMV:

  • a. Agendeert maatschappelijke vragen en zorgen;

  • b. Stelt voor hoe het Kennisplatform EMV kan inspelen op signalen uit de samenleving;

  • c. Geeft suggesties voor de vorm, inhoud en communicatie betreffende kennisberichten.

Artikel 10. Gezondheidsraad

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Het Kennisplatform EMV treedt waar nodig in overleg met de Gezondheidsraad inzake informatie op het gebied van EMV.

 • 2 Het Kennisplatform EMV maakt werkafspraken met de Gezondheidsraad.

Artikel 11. Jaarplan en jaarverslag

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 oktober een jaarplan op ter realisering van haar taak in het eerstvolgende kalenderjaar en legt dat ter goedkeuring voor aan de Staatssecretaris.

 • 2 Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 april een jaarverslag op over de voortgang en resultaten van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen kalenderjaar en zendt dat ter kennisname aan de Staatssecretaris en de Ministers.

Artikel 12. Begroting

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Het Kennisplatform EMV kiest haar activiteiten in eerste instantie ten behoeve van de EMV onderwerpen waarvoor de Staatsecretaris en de Ministers verantwoordelijk zijn

 • 2 Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 oktober een begroting van inkomsten en uitgaven voor de activiteiten op het terrein van I&M, EL&I en SZW op en legt dat ter goedkeuring voor aan de Staatssecretaris en de Ministers.

 • 3 De Staatssecretaris stelt jaarlijks de middelen ter beschikking ter voldoening van de kosten van de uitvoering van het goedgekeurde jaarplan overeenkomstig de goedgekeurde begroting van het Kennisplatform EMV.

 • 4 Het Kennisplatform EMV kan haar kennis tevens inzetten ter ondersteuning van de rijksoverheid en andere overheden bij vragen over elektromagnetische velden tegen vergoeding van kosten, voor zover de begroting van het Kennisplatform niet in die activiteiten voorziet.

 • 5 Het bestuur informeert vooraf de Staatssecretaris indien hij op verzoek en kosten van andere overheden aanvullende activiteiten gaat verrichten.

 • 6 Het bestuur vraagt vooraf goedkeuring van de Staatssecretaris indien zij het voornemen heeft om voor het uitvoeren van activiteiten financiële middelen te betrekken van ander organisaties dan overheden.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2014.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingbesluit Kennisplatform EMV 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina