Regeling instelling subsidieplafond loonkostensubsidie 2011–2012

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 12-02-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 2011, nr. R&P/RA/2011/1452, houdende de instelling van een subsidieplafond voor loonkostensubsidie 2011–2012

Artikel 2. Intrekken regeling van 23 december 2008

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 2 De regeling, bedoeld in het eerste lid, blijft van toepassing op de afwikkeling van aanvragen van loonkostensubsidies die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2011

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Terug naar begin van de pagina