Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet, domein II Mileu en Welzijn 2011

[Regeling vervallen per 18-06-2011.]
Geldend van 11-02-2011 t/m 17-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 februari 2011, nr. 5677266/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Stichting Waternet in het domein II Milieu en Welzijn

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de afdeling Handhaving van de Stichting Waternet van 19 januari 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-06-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 18-06-2011]

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver C bij de afdeling Handhaving van de sector Klant, Markt en Relaties van de Stichting Waternet, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 18-06-2011]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 18-06-2011]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 18-06-2011]

Artikel 6

[Vervallen per 18-06-2011]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Handhaving van de Stichting Waternet brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 18-06-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 18-06-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet, domein II Mileu en Welzijn 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina