Regeling vaststelling subsidieplafonds 2011 en intrekking Tijdelijke subsidieregeling [...] en journalistieke internet-informatieproducten

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-02-2013.]
Geldend van 10-02-2011 t/m heden

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de pers van 1 februari 2011, nr. 20448 tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2011 en intrekking van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten

Het Stimuleringsfonds voor de pers,

Gelet op artikel 8.10, eerste lid, en artikel 8.16 van de Mediawet 2008,

Besluit:

Artikel 1. Subsidieverlening op grond van titel 8.2 van de Mediawet 2008

Voor subsidieverstrekking aan persorganen voor de activiteiten bedoeld in de artikelen 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 is in 2011 een totaalbedrag van ten hoogste € 150 000 beschikbaar.

Artikel 2. Subsidieverlening op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008

Voor subsidieverstrekking op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008 voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak als geheel is in 2011 een bedrag van ten hoogste € 250 000 beschikbaar.

Artikel 4. Overgangsrecht bij intrekking van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten

De bepalingen van de tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger en de vaststelling van de subsidie blijven van toepassing op subsidies die zijn verleend op grond van die regeling en nog niet zijn vastgesteld.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers,

G.W. Noomen

Terug naar begin van de pagina