Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring ex artikel 8.4 Subsidieregeling [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 05-02-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 21 januari 2011, nr. DAO-20/2011, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van artikel 8.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Indonesiëfaciliteit

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Indonesiëfaciliteit geldt voor de periode van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A. Haspels

Terug naar begin van de pagina