Besluit verlening mandaat landbouw, natuur- en visserijbeheer op de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 04-02-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 25 januari 2011, nr. 161331, houdende verlening van mandaat ten behoeve van landbouw, natuur- en visserijbeheer op de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit:

Paragraaf 1. Verlening vergunningen, certificaten, goedkeuring en ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Beleidscoördinatoren voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij de Rijksdienst Caribisch Nederland zijn gemachtigd om namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verstrekken van vergunningen en certificaten, of het toestaan van een uitzondering als bedoeld in artikel 4 van de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Plantenziektenkundige Dienst zijn gemachtigd om namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 18.2.6, eerste lid, Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, voorzover het betreft de toepassing van het gestelde bij of krachtens artikel 18.2.4b en 18.2.4c van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Paragraaf 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3, luidt:

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

namens deze:

gevolgd door handtekening, naam en functie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina